سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

استان:شهرستانشهرستان:شهرستان:شهرستان:نام مسجد:آدرس مسجد:ناحیه:شمارۀ تلفن همراه امام جماعت:نام خانوادگی امام جماعت:کد مسجد(توسط همکاران اجرایی تکمیل شود):عضویت در طرح‌های ویژه تبلیغی:تاریخ اجرای برنامه دعوت به ثبت نام در حوزه (پذیرش)فعالیت:نام سخنران / سخنرانان دعوت به ثبت نام در حوزه (پذیرش) (در صورت وجود)تعداد حدودی حضار برنامه دعوت به ثبت نام در حوزه (پذیرش)جنسیت حضار برنامه دعوت به ثبت نام در حوزه (پذیرش)لطفا درباره برنامه های اجرا شده برای دعوت به ثبت نام در حوزه (پذیرش) توضیح دهیدگروه سنی مخاطبان برنامه دعوت به ثبت نام در حوزه (پذیرش)لطفا نام مدرسه علمیه همکار را وارد نمایید:لطفا نهادهای همکار با مسجد در اجرای برنامه دعوت به ثبت نام در حوزه (پذیرش) را انتخاب نمایید:نوع برنامه:گزارش یا مستندات برنامه دعوت به ثبت نام در حوزه (پذیرش)نوع فضا آرایی:مناسبت یا علت فضا آرایی مسجد:موضوع یا عنوان فضا آرایی مسجد:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به فضا آرایی مسجد:مناسبت یا علت فضا آرایی محله:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به فضا آرایی محله:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به فضا آرایی[دیگر]:نوع برنامه:نوع:مناسبت یا موضوع سخنرانی:تاریخ اجرا:روضه خوانی یا مدیحه سرایی:نام و نام خانوادگی سخنران:تصویر یا فیلم کوتاه مربوط به جلسه سخنرانی:صوت مربوط به جلسه سخنرانی:مراسم جشن (تیک)آیا تمایل به افتتاح پایگاه ازدواج آسان و فرزندآوری در مسجد خود دارید؟نوع جشننوع جشن مذهبیمناسبت جشن:تاریخ برگزاری جشن:آیا مسجد شما دارای پایگاه ازدواج آسان و فرزندآوری است؟توضیح درباره جشن و برنامه اجرا شده:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به جشن:نوع برنامه:نام هیئتآیا مراسم در قالب هیئت مسجد است؟تاریخ مراسم:تعداد حدودی مخاطب:نام سخنران:مناسبت عزاداری:نام مداح:آیا مراسم عزاداری همراه با اطعام بوده است؟توضیح درباره مراسم عزاداری:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به عزاداری:تاریخ اجرانام و نام خانوادگی سخنران:صوت جلسه:تصویر جلسه:تاریخ اجرا:نوع برنامه:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به اجرای سرود:موضوع سرود:آدرس محل اجرا:نوع برنامه:تاریخ اجرا:شرح برنامه اجرا شده:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به یادواره شهدا:نوع برنامه:نام خیریه مسجد:نام تشکل:نوع فعالیت:آیا مرکز نیکوکاری یا خیریه مسجد دارای مجوز است؟تاریخ اجرا:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به مواسات و همدلی:شرح برنامه اجرا شده:امر به معروف و نهی از منکرنوع برنامه امر به معروفشرح و توضیح درباره برنامه امر به معروفی:نوع جلسه:تعداد حدودی مخاطب:نوع برنامه:تاریخ:شرح برنامه:قالب برنامهحضور مسئولین در مسجد و پاسخگویی به مردم (میز خدمت)تصویر، فیلم یا صوت جلسه:شرح برنامه (مسئولین حاضر، موضوعات مورد بررسی و ...)بارگذاری تصاویر جلسه میز خدمتحل مشکلات محله به صورت مسجدمحورحل اختلاف مسجدمحور و اصلاح ذات البینآیا مسجد دارای شعبه همیار حل اختلاف می‌باشد؟تاریخ جلسهفعالیت مختص نوجوانان و جوانانشرح برنامهپیوند مدرسه و مسجدتاریخ اجرا:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به برنامه‌ی اجرا شده:طرحمناسبتبرنامه های خاص:
استان:شهرستانشهرستان:شهرستان:شهرستان:نام مسجد:آدرس مسجد:ناحیه:شمارۀ تلفن همراه امام جماعت:نام خانوادگی امام جماعت:کد مسجد(توسط همکاران اجرایی تکمیل شود):عضویت در طرح‌های ویژه تبلیغی:تاریخ اجرای برنامه دعوت به ثبت نام در حوزه (پذیرش)فعالیت:نام سخنران / سخنرانان دعوت به ثبت نام در حوزه (پذیرش) (در صورت وجود)تعداد حدودی حضار برنامه دعوت به ثبت نام در حوزه (پذیرش)جنسیت حضار برنامه دعوت به ثبت نام در حوزه (پذیرش)لطفا درباره برنامه های اجرا شده برای دعوت به ثبت نام در حوزه (پذیرش) توضیح دهیدگروه سنی مخاطبان برنامه دعوت به ثبت نام در حوزه (پذیرش)لطفا نام مدرسه علمیه همکار را وارد نمایید:لطفا نهادهای همکار با مسجد در اجرای برنامه دعوت به ثبت نام در حوزه (پذیرش) را انتخاب نمایید:نوع برنامه:گزارش یا مستندات برنامه دعوت به ثبت نام در حوزه (پذیرش)نوع فضا آرایی:مناسبت یا علت فضا آرایی مسجد:موضوع یا عنوان فضا آرایی مسجد:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به فضا آرایی مسجد:مناسبت یا علت فضا آرایی محله:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به فضا آرایی محله:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به فضا آرایی[دیگر]:نوع برنامه:نوع:مناسبت یا موضوع سخنرانی:تاریخ اجرا:روضه خوانی یا مدیحه سرایی:نام و نام خانوادگی سخنران:تصویر یا فیلم کوتاه مربوط به جلسه سخنرانی:صوت مربوط به جلسه سخنرانی:مراسم جشن (تیک)آیا تمایل به افتتاح پایگاه ازدواج آسان و فرزندآوری در مسجد خود دارید؟نوع جشننوع جشن مذهبیمناسبت جشن:تاریخ برگزاری جشن:آیا مسجد شما دارای پایگاه ازدواج آسان و فرزندآوری است؟توضیح درباره جشن و برنامه اجرا شده:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به جشن:نوع برنامه:نام هیئتآیا مراسم در قالب هیئت مسجد است؟تاریخ مراسم:تعداد حدودی مخاطب:نام سخنران:مناسبت عزاداری:نام مداح:آیا مراسم عزاداری همراه با اطعام بوده است؟توضیح درباره مراسم عزاداری:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به عزاداری:تاریخ اجرانام و نام خانوادگی سخنران:صوت جلسه:تصویر جلسه:تاریخ اجرا:نوع برنامه:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به اجرای سرود:موضوع سرود:آدرس محل اجرا:نوع برنامه:تاریخ اجرا:شرح برنامه اجرا شده:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به یادواره شهدا:نوع برنامه:نام خیریه مسجد:نام تشکل:نوع فعالیت:آیا مرکز نیکوکاری یا خیریه مسجد دارای مجوز است؟تاریخ اجرا:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به مواسات و همدلی:شرح برنامه اجرا شده:امر به معروف و نهی از منکرنوع برنامه امر به معروفشرح و توضیح درباره برنامه امر به معروفی:نوع جلسه:تعداد حدودی مخاطب:نوع برنامه:تاریخ:شرح برنامه:قالب برنامهحضور مسئولین در مسجد و پاسخگویی به مردم (میز خدمت)تصویر، فیلم یا صوت جلسه:شرح برنامه (مسئولین حاضر، موضوعات مورد بررسی و ...)بارگذاری تصاویر جلسه میز خدمتحل مشکلات محله به صورت مسجدمحورحل اختلاف مسجدمحور و اصلاح ذات البینآیا مسجد دارای شعبه همیار حل اختلاف می‌باشد؟تاریخ جلسهفعالیت مختص نوجوانان و جوانانشرح برنامهپیوند مدرسه و مسجدتاریخ اجرا:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به برنامه‌ی اجرا شده:طرحمناسبتبرنامه های خاص: