سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

تاریخ تشکیلنام مسجد:آدرس مسجد:نام و نام خانوادگی درخواست کننده:شمارۀ همراه درخواست کننده:روزماهسالساعت:(24 ساعته)دقیقه:آیا امکان هماهنگی سخنران برای مسجد وجود دارد؟نام سخنران هماهنگ شده:تلفن همراه سخنران هماهنگ شده:مبلغ قابل پرداخت(به ریال):
تاریخ تشکیلنام مسجد:آدرس مسجد:نام و نام خانوادگی درخواست کننده:شمارۀ همراه درخواست کننده:روزماهسالساعت:(24 ساعته)دقیقه:آیا امکان هماهنگی سخنران برای مسجد وجود دارد؟نام سخنران هماهنگ شده:تلفن همراه سخنران هماهنگ شده:مبلغ قابل پرداخت(به ریال):