سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

تاریخ تشکیلنام روستا/محله:نام خانوادگی:نام:شماره همراه:مناسبت تبلیغی:تابعیت:کد ملی:کد فراگیر اتباع:روزهای حضور:شب اول (21 اسفند)برنامه شب اولنحوۀ حضور شب اولشب دوم (22 اسفند)برنامه شب دومنحوۀ حضور شب دومشب سوم (23 اسفند)برنامه شب سومنحوۀ حضور شب سومشب چهارم (24 اسفند)برنامه شب چهارمنحوۀ حضور شب چهارمشب پنجم (25 اسفند)برنامه شب پنجمنحوۀ حضور شب پنجمشب ششم (26 اسفند)برنامه شب ششمنحوۀ حضور شب ششمشب هفتم (27 اسفند)برنامه شب هفتمنحوۀ حضور شب هفتمتعداد نماز صبح:تعداد نماز ظهر و عصر:هفتۀ دوم ماه مبارک رمضانشب هشتم (28 اسفند)برنامه شب هشتمنحوۀ حضور شب هشتمشب نهم (29 اسفند)برنامه شب نهمنحوۀ حضور شب نهمشب دهم (1 فروردین)برنامه شب دهمنحوۀ حضور شب دهمشب یازدهم (2 فروردین)برنامه شب یازدهمنحوۀ حضور شب یازدهمبرنامه شب دوازدهمنحوۀ حضور شب دوازدهمشب سیزدهم (4 فروردین)برنامه شب سیزدهمنحوۀ حضور شب سیزدهمشب چهاردهم (5 فروردین)برنامه شب چهاردهمنحوۀ حضور شب چهاردهمتعداد نماز صبح:تعداد نماز ظهر و عصر:هفتۀ سوم ماه مبارک رمضانشب پانزدهم (6 فروردین)برنامه شب پانزدهمنحوۀ حضور شب پانزدهمشب شانزدهم (7 فروردین)برنامه شب شانزدهمنحوۀ حضور شب شانزدهمشب هفدهم (8 فروردین)برنامه شب هفدهمنحوۀ حضور شب هفدهمشب هجدهم (9 فروردین)برنامه شب هجدهمنحوۀ حضور شب هجدهمشب نوزدهم (10 فروردین-شب قدر)برنامه شب نوزدهمنحوۀ حضور شب نوزدهمشب بیستم (11 فروردین)برنامه شب بیستمنحوۀ حضور شب بیستمشب بیستم و یکم(12 فروردین-شب قدر)برنامه شب بیست و یکمنحوۀ حضور شب بیست ویکمتعداد نماز صبح:تعداد نماز ظهر و عصر:هفتۀ چهارم ماه مبارک رمضانشب بیستم و دوم(13 فروردین)برنامه شب بیست و دومنحوۀ حضور شب بیست و دومشب بیستم و سوم(14 فروردین-شب قدر)برنامه شب بیست و سومنحوۀ حضور شب بیست و سومشب بیستم و چهارم(15 فروردین)برنامه شب بیست و چهارمنحوۀ حضور شب بیست و چهارمشب بیستم و پنجم(16 فروردین)برنامه شب بیست و پنجمنحوۀ حضور شب بیست و پنجمشب بیستم و ششم(17 فروردین)برنامه شب بیست و ششمنحوۀ حضور شب بیست و ششمشب بیستم و هفتم(18 فروردین)برنامه شب بیست و هفتمنحوۀ حضور شب بیست و هفتمشب بیستم و هشتم(19 فروردین)برنامه شب بیست و هشتمنحوۀ حضور شب بیست و هشتمشب بیستم و نهم(20 فروردین)برنامه شب بیست و نهمنحوۀ حضور شب بیست و نهمتعداد نماز صبح:تعداد نماز ظهر و عصر:حضور به همراه همسر مبلغه (جهت تبلیغ)حضور با اتومبیل شخصیچند مبلّغ همراه شما بودند؟ (غیر از خود و خانواده تان)جمعیت حدودی مخاطبان:غالب جمعیت مخاطبین:سایر فعالیت ها:برگزاری جلسه با...توضیح فعالیت ها:تصویر فعالیتاستان:شهر:شهر:شهر:نام مسجد:
تاریخ تشکیلنام روستا/محله:نام خانوادگی:نام:شماره همراه:مناسبت تبلیغی:تابعیت:کد ملی:کد فراگیر اتباع:روزهای حضور:شب اول (21 اسفند)برنامه شب اولنحوۀ حضور شب اولشب دوم (22 اسفند)برنامه شب دومنحوۀ حضور شب دومشب سوم (23 اسفند)برنامه شب سومنحوۀ حضور شب سومشب چهارم (24 اسفند)برنامه شب چهارمنحوۀ حضور شب چهارمشب پنجم (25 اسفند)برنامه شب پنجمنحوۀ حضور شب پنجمشب ششم (26 اسفند)برنامه شب ششمنحوۀ حضور شب ششمشب هفتم (27 اسفند)برنامه شب هفتمنحوۀ حضور شب هفتمتعداد نماز صبح:تعداد نماز ظهر و عصر:هفتۀ دوم ماه مبارک رمضانشب هشتم (28 اسفند)برنامه شب هشتمنحوۀ حضور شب هشتمشب نهم (29 اسفند)برنامه شب نهمنحوۀ حضور شب نهمشب دهم (1 فروردین)برنامه شب دهمنحوۀ حضور شب دهمشب یازدهم (2 فروردین)برنامه شب یازدهمنحوۀ حضور شب یازدهمبرنامه شب دوازدهمنحوۀ حضور شب دوازدهمشب سیزدهم (4 فروردین)برنامه شب سیزدهمنحوۀ حضور شب سیزدهمشب چهاردهم (5 فروردین)برنامه شب چهاردهمنحوۀ حضور شب چهاردهمتعداد نماز صبح:تعداد نماز ظهر و عصر:هفتۀ سوم ماه مبارک رمضانشب پانزدهم (6 فروردین)برنامه شب پانزدهمنحوۀ حضور شب پانزدهمشب شانزدهم (7 فروردین)برنامه شب شانزدهمنحوۀ حضور شب شانزدهمشب هفدهم (8 فروردین)برنامه شب هفدهمنحوۀ حضور شب هفدهمشب هجدهم (9 فروردین)برنامه شب هجدهمنحوۀ حضور شب هجدهمشب نوزدهم (10 فروردین-شب قدر)برنامه شب نوزدهمنحوۀ حضور شب نوزدهمشب بیستم (11 فروردین)برنامه شب بیستمنحوۀ حضور شب بیستمشب بیستم و یکم(12 فروردین-شب قدر)برنامه شب بیست و یکمنحوۀ حضور شب بیست ویکمتعداد نماز صبح:تعداد نماز ظهر و عصر:هفتۀ چهارم ماه مبارک رمضانشب بیستم و دوم(13 فروردین)برنامه شب بیست و دومنحوۀ حضور شب بیست و دومشب بیستم و سوم(14 فروردین-شب قدر)برنامه شب بیست و سومنحوۀ حضور شب بیست و سومشب بیستم و چهارم(15 فروردین)برنامه شب بیست و چهارمنحوۀ حضور شب بیست و چهارمشب بیستم و پنجم(16 فروردین)برنامه شب بیست و پنجمنحوۀ حضور شب بیست و پنجمشب بیستم و ششم(17 فروردین)برنامه شب بیست و ششمنحوۀ حضور شب بیست و ششمشب بیستم و هفتم(18 فروردین)برنامه شب بیست و هفتمنحوۀ حضور شب بیست و هفتمشب بیستم و هشتم(19 فروردین)برنامه شب بیست و هشتمنحوۀ حضور شب بیست و هشتمشب بیستم و نهم(20 فروردین)برنامه شب بیست و نهمنحوۀ حضور شب بیست و نهمتعداد نماز صبح:تعداد نماز ظهر و عصر:حضور به همراه همسر مبلغه (جهت تبلیغ)حضور با اتومبیل شخصیچند مبلّغ همراه شما بودند؟ (غیر از خود و خانواده تان)جمعیت حدودی مخاطبان:غالب جمعیت مخاطبین:سایر فعالیت ها:برگزاری جلسه با...توضیح فعالیت ها:تصویر فعالیتاستان:شهر:شهر:شهر:نام مسجد: