سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

تاریخ تشکیلجنسیتنام و نام خانوادگیکد شناساییانتخاب پایگاه و رابطدهه تولدسال تولدماه تولدروز تولدشهر محل سکونتشهر محل سکونتقدوزنمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتوضیحات شغل(در صورت نیاز)سایرمسکنگرایش مذهبیاهل استفاده ازوضعیت سربازیوضعیت جسمانینوع معلولیت را بنویسیدنوع بیماری را بنویسیداصالتا اهل کجا هستید؟وضعیت تجرددر صورت تمایل علت طلاق را بنویسیدآیا فرزند دارید؟تعداد دخترتعداد پسرنوع پوشش بیرون منزلنژاد خاصمشخصات خانوادهپدر و مادرتحصیلات پدرشغل پدرتحصیلات مادرشغل مادرنوع پوشش مادر بیرون منزلخواهر و برادرتعداد خواهرتعداد برادرتحصیلات خواهران و برادراننوع پوشش خواهران بیرون منزلمعیار برای انتخاب همسرقدوزنتحصیلاتمحدوده منزلگرایش مذهبیاهل استفاده ازوضعیتفرزند دارسایرطلاق گرفتهحد اکثر تعداد فرزند
تاریخ تشکیلجنسیتنام و نام خانوادگیکد شناساییانتخاب پایگاه و رابطدهه تولدسال تولدماه تولدروز تولدشهر محل سکونتشهر محل سکونتقدوزنمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتوضیحات شغل(در صورت نیاز)سایرمسکنگرایش مذهبیاهل استفاده ازوضعیت سربازیوضعیت جسمانینوع معلولیت را بنویسیدنوع بیماری را بنویسیداصالتا اهل کجا هستید؟وضعیت تجرددر صورت تمایل علت طلاق را بنویسیدآیا فرزند دارید؟تعداد دخترتعداد پسرنوع پوشش بیرون منزلنژاد خاصمشخصات خانوادهپدر و مادرتحصیلات پدرشغل پدرتحصیلات مادرشغل مادرنوع پوشش مادر بیرون منزلخواهر و برادرتعداد خواهرتعداد برادرتحصیلات خواهران و برادراننوع پوشش خواهران بیرون منزلمعیار برای انتخاب همسرقدوزنتحصیلاتمحدوده منزلگرایش مذهبیاهل استفاده ازوضعیتفرزند دارسایرطلاق گرفتهحد اکثر تعداد فرزند