سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

شهرکد هیئتنام هیئتآدرس هیئتمقدار برنج (کیلوگرم)مقدار مرغ (کیلوگرم)مقدار شکر (کیلوگرم)جمع قیمت برنج درخواستی (ریال)جمع قیمت مرغ درخواستی (ریال)جمع قیمت شکر درخواستی(ریال)جمع کل فاکتور (ریال)
شهرکد هیئتنام هیئتآدرس هیئتمقدار برنج (کیلوگرم)مقدار مرغ (کیلوگرم)مقدار شکر (کیلوگرم)جمع قیمت برنج درخواستی (ریال)جمع قیمت مرغ درخواستی (ریال)جمع قیمت شکر درخواستی(ریال)جمع کل فاکتور (ریال)