سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

آی دی فرم:نام مسجدآدرس مسجد:شهر/روستا:ناحیه امور مساجد:سمت درخواست کننده:مسئولیت درخواست کننده را بنویسید:نام و نام خانوادگی درخواست کننده:شمارۀ همراه درخواست کننده:نام و نام خانوادگی امام جماعت:شمارۀ همراه امام جماعت:انتخاب تخصص سخنران:نوع تخصص سخنران:ماهسالروزتوضیحات تاریخ:ساعت:(24 ساعته)دقیقه:حدودا چه تعداد مخاطب در جلسه حضور خواهند داشت؟جنسیت مخاطبین:سن غالب مخاطبین:توضیحات دیگر در مورد مخاطبین:(دغدغه ها و حساسیت های مخاطبین، قشر صنف یا دسته بندی خاص و...)دیتا پروژکتور دارید؟چه مقدار امکان پرداخت هزینه دارید؟(تومان)آیا امکان هماهنگی سخنران برای مسجد وجود دارد؟نام سخنران هماهنگ شده:تلفن همراه سخنران هماهنگ شده:تاریخ هماهنگ شده(روز):تاریخ هماهنگ شده(ماه):تاریخ هماهنگ شده(سال):ساعت هماهنگ شده(24 ساعته):دقیقه هماهنگ شده:توضیحات علت عدم هماهنگی سخنران:مبلغ قابل پرداخت(به ریال):تاریخ تشکیلWorkflow Step
آی دی فرم:نام مسجدآدرس مسجد:شهر/روستا:ناحیه امور مساجد:سمت درخواست کننده:مسئولیت درخواست کننده را بنویسید:نام و نام خانوادگی درخواست کننده:شمارۀ همراه درخواست کننده:نام و نام خانوادگی امام جماعت:شمارۀ همراه امام جماعت:انتخاب تخصص سخنران:نوع تخصص سخنران:ماهسالروزتوضیحات تاریخ:ساعت:(24 ساعته)دقیقه:حدودا چه تعداد مخاطب در جلسه حضور خواهند داشت؟جنسیت مخاطبین:سن غالب مخاطبین:توضیحات دیگر در مورد مخاطبین:(دغدغه ها و حساسیت های مخاطبین، قشر صنف یا دسته بندی خاص و...)دیتا پروژکتور دارید؟چه مقدار امکان پرداخت هزینه دارید؟(تومان)آیا امکان هماهنگی سخنران برای مسجد وجود دارد؟نام سخنران هماهنگ شده:تلفن همراه سخنران هماهنگ شده:تاریخ هماهنگ شده(روز):تاریخ هماهنگ شده(ماه):تاریخ هماهنگ شده(سال):ساعت هماهنگ شده(24 ساعته):دقیقه هماهنگ شده:توضیحات علت عدم هماهنگی سخنران:مبلغ قابل پرداخت(به ریال):تاریخ تشکیلWorkflow Step