سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

مرحله1:ثبت درخواستمرحله2:پیگیری ناحیهمرحله3:گزارش پس از سخنرانی1-شناسه ورودی1-ماه درخواستی1-روز درخواستی1-ساعت درخواستی1-نام مسجدآدرس مسجد2-امکان سخنرانی2-نام سخنران هماهنگ شده2-روز هماهنگ شده2-ماه هماهنگ شده3-روز انجام3-ماه انجام3-رضایت مبلّغ از رفتار مسئولین مسجد3-رضایت مبلّغ از نظم مسجد3-رضایت مبلّغ از مخاطب
مرحله1:ثبت درخواستمرحله2:پیگیری ناحیهمرحله3:گزارش پس از سخنرانی1-شناسه ورودی1-ماه درخواستی1-روز درخواستی1-ساعت درخواستی1-نام مسجدآدرس مسجد2-امکان سخنرانی2-نام سخنران هماهنگ شده2-روز هماهنگ شده2-ماه هماهنگ شده3-روز انجام3-ماه انجام3-رضایت مبلّغ از رفتار مسئولین مسجد3-رضایت مبلّغ از نظم مسجد3-رضایت مبلّغ از مخاطب