سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

توضیح کامل:آیا با مسجدنا آشنایی دارید؟برخورد ایشان چطور بود؟نام تماس گیرندهنام و نام خانوادگی امام جماعت:تلفن همراه امام جماعت:آیا تاکنون در مسجد فعالیت انتخاباتی داشته است؟علت دیگر را بنویسید:علت عدم ثبت گزارش تا کنون:تاریخ تشکیل
توضیح کامل:آیا با مسجدنا آشنایی دارید؟برخورد ایشان چطور بود؟نام تماس گیرندهنام و نام خانوادگی امام جماعت:تلفن همراه امام جماعت:آیا تاکنون در مسجد فعالیت انتخاباتی داشته است؟علت دیگر را بنویسید:علت عدم ثبت گزارش تا کنون:تاریخ تشکیل