سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

تاریخ تشکیلنام :نام خانوادگی :تلفن همراه:شهر محل زندگی:تعداد سابقه:امام جماعت:آیا امکان اعزام به سایر مساجد در زمان نماز را دارید؟استان محل زندگی:شهر محل زندگی:شهر محل زندگی:شهر محل زندگی:توضیحات:کد ملی:تصویر خودتان را بارگزاری فرمایید(واضح و ترجیحا هنگام سخنرانی):تاریخ تولد(ماه):تاریخ تولد(سال):تاریخ تولد(روز):درخواست همکاری در کدام مناسبت تبلیغی دارید؟شرایط استقرار ماه مبارک رمضان:ایام ماه مبارک رمضان:شرایط خانواده:آیا امکان استفاده از وسیلۀ نقلیه شخصی جهت رفت و آمد دارید؟آیا امکان بردن مبلّغین دیگر را همراه خود دارید؟تحصیلات حوزوی:نام مدرسۀ علمیه محل تحصیل(قبلی و فعلی):رشته و دانشگاه:شماره کارت 16 رقمی به نام خودتان(ترجیحا بانک مهر ایران):شماره شبای کارت بالا (شماره 24 رقمی بدون IR):نام بانک:تخصص هایی که دارید(مطالعات، پژوهش ها، دوره ها و...) را انتخاب نمایید:سایر تخصص ها را بنویسید:مکان تبلیغ1:موضوع تبلیغ1:شیوۀ ارائه1:مدت زمان تبلیغ (تعداد روز، ماه، سال)مکان تبلیغ2:موضوع تبلیغ2:شیوۀ ارائه2:مدت زمان تبلیغ (تعداد روز، ماه، سال)مکان تبلیغ3:موضوع تبلیغ3:شیوۀ ارائه3:مدت زمان تبلیغ (تعداد روز، ماه، سال)مکان تبلیغ4:موضوع تبلیغ4:شیوۀ ارائه4:مدت زمان تبلیغ (تعداد روز، ماه، سال)مکان تبلیغ5:موضوع تبلیغ5:شیوۀ ارائه5:مدت زمان تبلیغ (تعداد روز، ماه، سال)مکان تبلیغ6:موضوع تبلیغ6:شیوۀ ارائه6:مدت زمان تبلیغ (تعداد روز، ماه، سال)مکان تبلیغ7:موضوع تبلیغ7:شیوۀ ارائه7:مدت زمان تبلیغ (تعداد روز، ماه، سال)مکان تبلیغ8:موضوع تبلیغ8:شیوۀ ارائه8:مدت زمان تبلیغ (تعداد روز، ماه، سال)با کدام مجموعۀ تبلیغی در ارتباط هستید؟نام مجموعه را بنویسید:لینک جزئیات گردش کار
تاریخ تشکیلنام :نام خانوادگی :تلفن همراه:شهر محل زندگی:تعداد سابقه:امام جماعت:آیا امکان اعزام به سایر مساجد در زمان نماز را دارید؟استان محل زندگی:شهر محل زندگی:شهر محل زندگی:شهر محل زندگی:توضیحات:کد ملی:تصویر خودتان را بارگزاری فرمایید(واضح و ترجیحا هنگام سخنرانی):تاریخ تولد(ماه):تاریخ تولد(سال):تاریخ تولد(روز):درخواست همکاری در کدام مناسبت تبلیغی دارید؟شرایط استقرار ماه مبارک رمضان:ایام ماه مبارک رمضان:شرایط خانواده:آیا امکان استفاده از وسیلۀ نقلیه شخصی جهت رفت و آمد دارید؟آیا امکان بردن مبلّغین دیگر را همراه خود دارید؟تحصیلات حوزوی:نام مدرسۀ علمیه محل تحصیل(قبلی و فعلی):رشته و دانشگاه:شماره کارت 16 رقمی به نام خودتان(ترجیحا بانک مهر ایران):شماره شبای کارت بالا (شماره 24 رقمی بدون IR):نام بانک:تخصص هایی که دارید(مطالعات، پژوهش ها، دوره ها و...) را انتخاب نمایید:سایر تخصص ها را بنویسید:مکان تبلیغ1:موضوع تبلیغ1:شیوۀ ارائه1:مدت زمان تبلیغ (تعداد روز، ماه، سال)مکان تبلیغ2:موضوع تبلیغ2:شیوۀ ارائه2:مدت زمان تبلیغ (تعداد روز، ماه، سال)مکان تبلیغ3:موضوع تبلیغ3:شیوۀ ارائه3:مدت زمان تبلیغ (تعداد روز، ماه، سال)مکان تبلیغ4:موضوع تبلیغ4:شیوۀ ارائه4:مدت زمان تبلیغ (تعداد روز، ماه، سال)مکان تبلیغ5:موضوع تبلیغ5:شیوۀ ارائه5:مدت زمان تبلیغ (تعداد روز، ماه، سال)مکان تبلیغ6:موضوع تبلیغ6:شیوۀ ارائه6:مدت زمان تبلیغ (تعداد روز، ماه، سال)مکان تبلیغ7:موضوع تبلیغ7:شیوۀ ارائه7:مدت زمان تبلیغ (تعداد روز، ماه، سال)مکان تبلیغ8:موضوع تبلیغ8:شیوۀ ارائه8:مدت زمان تبلیغ (تعداد روز، ماه، سال)با کدام مجموعۀ تبلیغی در ارتباط هستید؟نام مجموعه را بنویسید:لینک جزئیات گردش کار