سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

تاریخ تشکیلشناسه ورودینام مسجد:آدرس مسجد:ناحیه امور مساجد:شهر/روستا:انتخاب تخصص سخنران:مجری جُنگ شادمانهنوع تخصص سخنران:نام و نام خانوادگی درخواست کننده:شمارۀ همراه درخواست کننده:سمت درخواست کننده:مسئولیت درخواست کننده را بنویسید:نام و نام خانوادگی امام جماعت:شمارۀ همراه امام جماعت:روزماهسالتوضیحات تاریخ:ساعت:(24 ساعته)دقیقه:حدودا چه تعداد مخاطب در جلسه حضور خواهند داشت؟جنسیت مخاطبین:سن غالب مخاطبین:توضیحات دیگر در مورد مخاطبین:(دغدغه ها و حساسیت های مخاطبین، قشر صنف یا دسته بندی خاص و...)دیتا پروژکتور دارید؟چه مقدار امکان پرداخت هزینه دارید؟(تومان)
تاریخ تشکیلشناسه ورودینام مسجد:آدرس مسجد:ناحیه امور مساجد:شهر/روستا:انتخاب تخصص سخنران:مجری جُنگ شادمانهنوع تخصص سخنران:نام و نام خانوادگی درخواست کننده:شمارۀ همراه درخواست کننده:سمت درخواست کننده:مسئولیت درخواست کننده را بنویسید:نام و نام خانوادگی امام جماعت:شمارۀ همراه امام جماعت:روزماهسالتوضیحات تاریخ:ساعت:(24 ساعته)دقیقه:حدودا چه تعداد مخاطب در جلسه حضور خواهند داشت؟جنسیت مخاطبین:سن غالب مخاطبین:توضیحات دیگر در مورد مخاطبین:(دغدغه ها و حساسیت های مخاطبین، قشر صنف یا دسته بندی خاص و...)دیتا پروژکتور دارید؟چه مقدار امکان پرداخت هزینه دارید؟(تومان)