سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

تاریخ تشکیلنام مسجدنام و نام خانوادگی سخنرانآدرس مسجدنام و نام خانوادگی تکمیل کنندۀ فرم:تلفن همراه تکمیل کنندۀ فرم:نام و نام خانوادگی امام جماعتتلفن همراه امام جماعتموضوع سخنرانیموضوع سخنرانی را بنویسید:تعداد جلساتی که ایشان تشریف آوردند:میزان مفید بودن موضوع سخنرانیحضور به موقع سخنرانکیفیت سخنرانیروضه خوانی یا مدیحه سراییکیفیت روضه خوانی یا مدیحه سراییحق الزحمه به ایشان تقدیم کردید؟چه مبلغی؟تصویر برنامهانتقاد یا پیشنهاد
تاریخ تشکیلنام مسجدنام و نام خانوادگی سخنرانآدرس مسجدنام و نام خانوادگی تکمیل کنندۀ فرم:تلفن همراه تکمیل کنندۀ فرم:نام و نام خانوادگی امام جماعتتلفن همراه امام جماعتموضوع سخنرانیموضوع سخنرانی را بنویسید:تعداد جلساتی که ایشان تشریف آوردند:میزان مفید بودن موضوع سخنرانیحضور به موقع سخنرانکیفیت سخنرانیروضه خوانی یا مدیحه سراییکیفیت روضه خوانی یا مدیحه سراییحق الزحمه به ایشان تقدیم کردید؟چه مبلغی؟تصویر برنامهانتقاد یا پیشنهاد