تاریخ تشکیلنام و نام خانوادگی:کد ملی:شماره همراه:شماره کارت(ترجیحا بانک مهر ایران)نام بانک:شماره شبای کارت ثبت شده در بالا:تاریخ حضورروزماهسالمدت زمان سخنرانی (حدودی به دقیقه):شیوۀ ارائۀ سخنرانی:روضه خوانی داشتید؟اطلاعات مسجدنام مسجد:آدرس دقیق مسجد:با کدام یک از ارکان مسجد ارتباط گرفتید؟نام و نام خانوادگی ارتباط گیرنده:شماره همراه ارتباط گیرنده:میزان رضایت شما از رفتار مسئولین مسجد:میزان رضایت شما از امکانات مسجد(پروژکتور، صوت و ..):میزان رضایت شما از نظم برنامه:میزان رضایت شما از تعداد و وضعیت مخاطبان:آیا مسجد خدمت شما پرداختی داشت؟تصویر فعالیتدر صورتی که انتقاد یا پیشنهادی دارید مرقوم فرمایید:
تاریخ تشکیلنام و نام خانوادگی:کد ملی:شماره همراه:شماره کارت(ترجیحا بانک مهر ایران)نام بانک:شماره شبای کارت ثبت شده در بالا:تاریخ حضورروزماهسالمدت زمان سخنرانی (حدودی به دقیقه):شیوۀ ارائۀ سخنرانی:روضه خوانی داشتید؟اطلاعات مسجدنام مسجد:آدرس دقیق مسجد:با کدام یک از ارکان مسجد ارتباط گرفتید؟نام و نام خانوادگی ارتباط گیرنده:شماره همراه ارتباط گیرنده:میزان رضایت شما از رفتار مسئولین مسجد:میزان رضایت شما از امکانات مسجد(پروژکتور، صوت و ..):میزان رضایت شما از نظم برنامه:میزان رضایت شما از تعداد و وضعیت مخاطبان:آیا مسجد خدمت شما پرداختی داشت؟تصویر فعالیتدر صورتی که انتقاد یا پیشنهادی دارید مرقوم فرمایید: