نام مسجد:آدرس مسجد:نام و نام خانوادگی امام جماعت:شماره‌ی تلفن همراه امام جماعت:Final Statusتاریخ تشکیلشناسه ورودیلینک جزئیات گردش کار
نام مسجد:آدرس مسجد:نام و نام خانوادگی امام جماعت:شماره‌ی تلفن همراه امام جماعت:Final Statusتاریخ تشکیلشناسه ورودیلینک جزئیات گردش کار