سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

مدیریتعنوان فعالیتعنوان جلسهشرح ماموریتموضوع بازدیدموضوع وبینارموضوع طرحلطفا موضوع فعالیت را بنویسیدزمان اجراماهروزسالدرصد پیشرفتتوضیحاتبارگزاری تصویرگزارش خبریتاریخ تشکیل
مدیریتعنوان فعالیتعنوان جلسهشرح ماموریتموضوع بازدیدموضوع وبینارموضوع طرحلطفا موضوع فعالیت را بنویسیدزمان اجراماهروزسالدرصد پیشرفتتوضیحاتبارگزاری تصویرگزارش خبریتاریخ تشکیل