سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

مدیریتنام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:عنوان فعالیتعنوان جلسهشرح ماموریتموضوع بازدیدموضوع وبینارموضوع طرحلطفا موضوع فعالیت را بنویسیدزمان اجراسالماهروزدرصد پیشرفتتوضیحاتبارگزاری تصویرگزارش خبریتاریخ تشکیل
مدیریتنام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:عنوان فعالیتعنوان جلسهشرح ماموریتموضوع بازدیدموضوع وبینارموضوع طرحلطفا موضوع فعالیت را بنویسیدزمان اجراسالماهروزدرصد پیشرفتتوضیحاتبارگزاری تصویرگزارش خبریتاریخ تشکیل