سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

تاریخ تشکیلاستان:شهرستان:شهرستانشهرستان:ناحیه:Workflow StatusWorkflow Stepنام مسجد:آدرس مسجد:نام امام جماعت:نام خانوادگی امام جماعت:شماره‌ی تلفن همراه امام جماعت:کد مسجد(در صورتی که می دانید):فعالیت:نوع برنامه:فضا آرایینوع فضا آرایی:فضا آرایی مسجدفضا آرایی محلهدیگرمناسبت یا علت فضا آرایی مسجد:موضوع یا عنوان فضا آرایی مسجد:امتیاز منطقه به فضا آرایی مسجد:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به فضا آرایی مسجد:مناسبت یا علت فضا آرایی محله:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به فضا آرایی محله:امتیاز منطقه به فضاآرایی محله:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به فضا آرایی[دیگر]:امتیاز منطقه به فضاآرایی دیگر:نوع برنامه:جلسه سخنرانیمناسبت یا موضوع سخنرانی:تاریخ اجرا:نام و نام خانوادگی سخنران:تصویر یا فیلم کوتاه مربوط به جلسه سخنرانی:صوت مربوط به جلسه سخنرانی:امتیاز منطقه به جلسه سخنرانی:مراسم جشن (تیک)مراسم جشنمناسبت جشن:تاریخ برگزاری جشن:توضیح درباره جشن و برنامه اجرا شده:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به جشن:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به جشن:امتیاز منطقه به جشن:نوع برنامه:مراسم عزاداریمناسبت عزاداری:تاریخ مراسم:نام سخنران:نام مداح:توضیح درباره مراسم عزاداری:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به عزاداری:امتیاز منطقه به مراسم عزاداری:طرح احیای مثلث هدایتتفسیر قرآنتبیین نهج البلاغهتبیین صحیفه سجادیهتاریخ اجرانام و نام خانوادگی سخنران:صوت جلسه:تصویر جلسه:امتیاز منطقه به طرح مثلث هدایت:نوع برنامه:اجرای سرود ارزشی و آینیمحل اجرای سرود:تاریخ اجرا:موضوع سرود:آدرس محل اجرا:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به اجرای سرود:امتیاز منطقه به سرود:نوع برنامه:یادواره شهدا یا روایتگریتاریخ اجرا:شرح برنامه اجرا شده:امتیاز منطقه به یادواره شهدا:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به یادواره شهدا:نوع برنامه:مواسات، همدلی و کمک به نیازمندانشرح برنامه اجرا شده:تاریخ اجرا:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به مواسات و همدلی:امتیاز منطقه به مواسات و همدلی:فضاآراییشبکه سازی و فعالیت در فضای مجازیشرح و توضیح درباره نحوه‌ی شبکه سازی:مستندات شبکه سازی در فضای مجازی:امتیاز منطقه به شبکه سازی در فضای مجازینوع برنامه:دیگرتاریخ اجرا:شرح برنامه اجرا شده:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به برنامه‌ی اجرا شده:امتیاز منطقه به برنامه دیگر:تایید شد؟ (فقط ادمین)تایید شدهCreated By (User)تاریخ تشکیلDate UpdatedLink to Single EntryGravatarشناسه ورودیآدرس IP کاربرApproval Statusنشان ورودیدیگر ورودی‌هاResult NumberWorkflow Current Status TimestampWorkflow StatusWorkflow Stepلینک جزئیات گردش کارپیوندهای تایید گردش کارLink to Edit Entry
تاریخ تشکیلاستان:شهرستان:شهرستانشهرستان:ناحیه:Workflow StatusWorkflow Stepنام مسجد:آدرس مسجد:نام امام جماعت:نام خانوادگی امام جماعت:شماره‌ی تلفن همراه امام جماعت:کد مسجد(در صورتی که می دانید):فعالیت:نوع برنامه:فضا آرایینوع فضا آرایی:فضا آرایی مسجدفضا آرایی محلهدیگرمناسبت یا علت فضا آرایی مسجد:موضوع یا عنوان فضا آرایی مسجد:امتیاز منطقه به فضا آرایی مسجد:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به فضا آرایی مسجد:مناسبت یا علت فضا آرایی محله:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به فضا آرایی محله:امتیاز منطقه به فضاآرایی محله:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به فضا آرایی[دیگر]:امتیاز منطقه به فضاآرایی دیگر:نوع برنامه:جلسه سخنرانیمناسبت یا موضوع سخنرانی:تاریخ اجرا:نام و نام خانوادگی سخنران:تصویر یا فیلم کوتاه مربوط به جلسه سخنرانی:صوت مربوط به جلسه سخنرانی:امتیاز منطقه به جلسه سخنرانی:مراسم جشن (تیک)مراسم جشنمناسبت جشن:تاریخ برگزاری جشن:توضیح درباره جشن و برنامه اجرا شده:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به جشن:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به جشن:امتیاز منطقه به جشن:نوع برنامه:مراسم عزاداریمناسبت عزاداری:تاریخ مراسم:نام سخنران:نام مداح:توضیح درباره مراسم عزاداری:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به عزاداری:امتیاز منطقه به مراسم عزاداری:طرح احیای مثلث هدایتتفسیر قرآنتبیین نهج البلاغهتبیین صحیفه سجادیهتاریخ اجرانام و نام خانوادگی سخنران:صوت جلسه:تصویر جلسه:امتیاز منطقه به طرح مثلث هدایت:نوع برنامه:اجرای سرود ارزشی و آینیمحل اجرای سرود:تاریخ اجرا:موضوع سرود:آدرس محل اجرا:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به اجرای سرود:امتیاز منطقه به سرود:نوع برنامه:یادواره شهدا یا روایتگریتاریخ اجرا:شرح برنامه اجرا شده:امتیاز منطقه به یادواره شهدا:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به یادواره شهدا:نوع برنامه:مواسات، همدلی و کمک به نیازمندانشرح برنامه اجرا شده:تاریخ اجرا:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به مواسات و همدلی:امتیاز منطقه به مواسات و همدلی:فضاآراییشبکه سازی و فعالیت در فضای مجازیشرح و توضیح درباره نحوه‌ی شبکه سازی:مستندات شبکه سازی در فضای مجازی:امتیاز منطقه به شبکه سازی در فضای مجازینوع برنامه:دیگرتاریخ اجرا:شرح برنامه اجرا شده:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به برنامه‌ی اجرا شده:امتیاز منطقه به برنامه دیگر:تایید شد؟ (فقط ادمین)تایید شدهCreated By (User)تاریخ تشکیلDate UpdatedLink to Single EntryGravatarشناسه ورودیآدرس IP کاربرApproval Statusنشان ورودیدیگر ورودی‌هاResult NumberWorkflow Current Status TimestampWorkflow StatusWorkflow Stepلینک جزئیات گردش کارپیوندهای تایید گردش کارLink to Edit Entry