سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

شهرستان:نام مسجد:آدرس مسجد:نام امام جماعت:نام خانوادگی امام جماعت:شماره‌ی تلفن همراه امام جماعت:کد مسجد(در صورتی که می دانید):فعالیت:نوع برنامه:فضا آرایینوع فضا آرایی:فضا آرایی مسجدفضا آرایی محلهدیگرمناسبت یا علت فضا آرایی مسجد:موضوع یا عنوان فضا آرایی مسجد:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به فضا آرایی مسجد:مناسبت یا علت فضا آرایی محله:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به فضا آرایی محله:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به فضا آرایی[دیگر]:نوع برنامه:جلسه سخنرانیمناسبت یا موضوع سخنرانی:تاریخ اجرا:نام و نام خانوادگی سخنران:تصویر یا فیلم کوتاه مربوط به جلسه سخنرانی:صوت مربوط به جلسه سخنرانی:مراسم جشن (تیک)مراسم جشنمناسبت جشن:تاریخ برگزاری جشن:توضیح درباره جشن و برنامه اجرا شده:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به جشن:نوع برنامه:مراسم عزاداریمناسبت عزاداری:تاریخ مراسم:نام سخنران:نام مداح:توضیح درباره مراسم عزاداری:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به عزاداری:طرح احیای مثلث هدایتتفسیر قرآنتبیین نهج البلاغهتبیین صحیفه سجادیهنام و نام خانوادگی سخنران:تاریخ اجراتصویر جلسه:نوع برنامه:صوت جلسه:اجرای سرود ارزشی و آینیمحل اجرای سرود:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به اجرای سرود:موضوع سرود:تاریخ اجرا:آدرس محل اجرا:نوع برنامه:یادواره شهدا یا روایتگریتاریخ اجرا:شرح برنامه اجرا شده:نوع برنامه:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به یادواره شهدا:مواسات، همدلی و کمک به نیازمندانشرح برنامه اجرا شده:تاریخ اجرا:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به مواسات و همدلی:فضاآراییشرح و توضیح درباره نحوه‌ی شبکه سازی:شبکه سازی و فعالیت در فضای مجازیمستندات شبکه سازی در فضای مجازی:دیگرتاریخ اجرا:نوع برنامه:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به برنامه‌ی اجرا شده:شرح برنامه اجرا شده:تاریخ تشکیلشناسه ورودی
شهرستان:نام مسجد:آدرس مسجد:نام امام جماعت:نام خانوادگی امام جماعت:شماره‌ی تلفن همراه امام جماعت:کد مسجد(در صورتی که می دانید):فعالیت:نوع برنامه:فضا آرایینوع فضا آرایی:فضا آرایی مسجدفضا آرایی محلهدیگرمناسبت یا علت فضا آرایی مسجد:موضوع یا عنوان فضا آرایی مسجد:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به فضا آرایی مسجد:مناسبت یا علت فضا آرایی محله:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به فضا آرایی محله:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به فضا آرایی[دیگر]:نوع برنامه:جلسه سخنرانیمناسبت یا موضوع سخنرانی:تاریخ اجرا:نام و نام خانوادگی سخنران:تصویر یا فیلم کوتاه مربوط به جلسه سخنرانی:صوت مربوط به جلسه سخنرانی:مراسم جشن (تیک)مراسم جشنمناسبت جشن:تاریخ برگزاری جشن:توضیح درباره جشن و برنامه اجرا شده:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به جشن:نوع برنامه:مراسم عزاداریمناسبت عزاداری:تاریخ مراسم:نام سخنران:نام مداح:توضیح درباره مراسم عزاداری:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به عزاداری:طرح احیای مثلث هدایتتفسیر قرآنتبیین نهج البلاغهتبیین صحیفه سجادیهنام و نام خانوادگی سخنران:تاریخ اجراتصویر جلسه:نوع برنامه:صوت جلسه:اجرای سرود ارزشی و آینیمحل اجرای سرود:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به اجرای سرود:موضوع سرود:تاریخ اجرا:آدرس محل اجرا:نوع برنامه:یادواره شهدا یا روایتگریتاریخ اجرا:شرح برنامه اجرا شده:نوع برنامه:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به یادواره شهدا:مواسات، همدلی و کمک به نیازمندانشرح برنامه اجرا شده:تاریخ اجرا:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به مواسات و همدلی:فضاآراییشرح و توضیح درباره نحوه‌ی شبکه سازی:شبکه سازی و فعالیت در فضای مجازیمستندات شبکه سازی در فضای مجازی:دیگرتاریخ اجرا:نوع برنامه:تصویر،صوت یا فیلم کوتاه مربوط به برنامه‌ی اجرا شده:شرح برنامه اجرا شده:تاریخ تشکیلشناسه ورودی