سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

شهر:روستا:نام مسجد:آدرس مسجد:نام و نام خانوادگی امام جماعت(مدیر مسجد):تلفن همراه امام جماعت(مدیر مسجد):پایگاه بسیج برادراننام پایگاه بسیج:نام و نام خانوادگی فرمانده‌ی پایگاه برادران:شماره‌ی تلفن همراه فرمانده‌ی پایگاه برادران:محل استقرار پایگاه برادران در مسجد:پایگاه بسیج خواهراننام پایگاه بسیج:نام و نام خانوادگی فرمانده‌ی پایگاه خواهران:محل استقرار پایگاه خواهران در مسجد:شماره‌ی تلفن فرمانده‌ی پایگاه خواهران:مراکز نیکوکاری یا خیریهنام مرکز نیکوکاری یا خیریه:مجوز:شماره مجوز:محل صدور مجوز:اعتبار مجوز از:تا:تلفن همراه رئیس مرکز:نام و نام خانوادگی رئیس مرکز:نام و نام خانوادگی نائب رئیس:تلفن همراه نائب رئیس:نام و نام خانوادگی مسئول مالی:تلفن همراه مسئول مالی:نام و نام خانوادگی کاربر رایانه:نام و نام خانوادگی مسئول جلب مشارکتهای مردمی:تلفن همراه امدادگر خواهر:تلفن همراه مسئول جلب مشارکتهای مردمی:تلفن همراه کاربر رایانه:نام و نام خانوادگی امدادگر خواهر:آدرس محل استقرار:تلفن همراه امدادگر برادر:میزان جمع آوری کمک های نقدی:متوسط ارزش ریالی مجموع کمک های نقدی و غیر نقدی ماهیانه:نام و نام خانوادگی امدادگر برادر:میزان جمع آوری کمک های غیر نقدی(ارزش ریالی):تعداد توزیع غذای گرم:تعداد بسته های حمایتی:نام هیئت:هیئتکد هیئت:نام و نام خانوادگی مسئول هیئت:تلفن همراه مسئول هیئت:زمان برگزاری هیئت:مناسبتیهفتگیماهانهآدرس مکان برگزاری دائمی:نوجوانانگروه مخاطبین:بزرگسالانبرادرانخواهرانتعداد مخاطبین:جوانانقرارگاه ازدواج آسان(جهت تأسیس)شغل نماینده ی پایگاه:تلفن همراه نماینده ی پایگاه:سمت نماینده ی پایگاه در مسجد یا محله:آیا تا کنون درباره‌ی ازدواج جوانان اقدامی انجام شده یا خیر؟نوع فعالیت:نام و نام خانوادگی نماینده‌ی پایگاه(خانم):همسان گزینی(معرف زوجین)تعداد همسان گزینی:مشاوره و آموزشتسهیل گری(جهیزیه)تعداد تسهیل گری:تعداد مشاوره و آموزش:کانون فرهنگی و هنرینام کانون:شماره مجوز:محل استقرار کانون در مسجد:نام و نام خانوادگی مدیر مسئول کانون:شماره‌ی تلفن همراه مدیر مسئول کانون:شعبه همیاران شورای حل اختلافکد شعبه:نام و نام خانوادگی رئیس شعبه:نام و نام خانوادگی دبیر شعبه:شماره‌ی تلفن همراه رئیس شعبه:زمان فعالیت شعبهشماره‌ی تلفن همراه دبیر شعبه:شنبهدوشنبهروزهای هفته:یکشنبهچهارشنبهسه شنبهپنجشنبهساعت فعالیت:شعبه‌ی شما غیر از رئیس و دبیر دارای چند عضو دیگر می‌باشد؟نام و نام خانوادگی عضو2 شعبه:نام و نام خانوادگی عضو1 شعبه:شماره‌ی تلفن همراه عضو1 شعبه:شماره‌ی تلفن همراه عضو2 شعبه:نام و نام خانوادگی عضو3 شعبه:شماره‌ی تلفن همراه عضو3 شعبه:نام و نام خانوادگی عضو4 شعبه:شماره‌ی تلفن همراه عضو4 شعبه:تاریخ تشکیلشناسه ورودی
شهر:روستا:نام مسجد:آدرس مسجد:نام و نام خانوادگی امام جماعت(مدیر مسجد):تلفن همراه امام جماعت(مدیر مسجد):پایگاه بسیج برادراننام پایگاه بسیج:نام و نام خانوادگی فرمانده‌ی پایگاه برادران:شماره‌ی تلفن همراه فرمانده‌ی پایگاه برادران:محل استقرار پایگاه برادران در مسجد:پایگاه بسیج خواهراننام پایگاه بسیج:نام و نام خانوادگی فرمانده‌ی پایگاه خواهران:محل استقرار پایگاه خواهران در مسجد:شماره‌ی تلفن فرمانده‌ی پایگاه خواهران:مراکز نیکوکاری یا خیریهنام مرکز نیکوکاری یا خیریه:مجوز:شماره مجوز:محل صدور مجوز:اعتبار مجوز از:تا:تلفن همراه رئیس مرکز:نام و نام خانوادگی رئیس مرکز:نام و نام خانوادگی نائب رئیس:تلفن همراه نائب رئیس:نام و نام خانوادگی مسئول مالی:تلفن همراه مسئول مالی:نام و نام خانوادگی کاربر رایانه:نام و نام خانوادگی مسئول جلب مشارکتهای مردمی:تلفن همراه امدادگر خواهر:تلفن همراه مسئول جلب مشارکتهای مردمی:تلفن همراه کاربر رایانه:نام و نام خانوادگی امدادگر خواهر:آدرس محل استقرار:تلفن همراه امدادگر برادر:میزان جمع آوری کمک های نقدی:متوسط ارزش ریالی مجموع کمک های نقدی و غیر نقدی ماهیانه:نام و نام خانوادگی امدادگر برادر:میزان جمع آوری کمک های غیر نقدی(ارزش ریالی):تعداد توزیع غذای گرم:تعداد بسته های حمایتی:نام هیئت:هیئتکد هیئت:نام و نام خانوادگی مسئول هیئت:تلفن همراه مسئول هیئت:زمان برگزاری هیئت:مناسبتیهفتگیماهانهآدرس مکان برگزاری دائمی:نوجوانانگروه مخاطبین:بزرگسالانبرادرانخواهرانتعداد مخاطبین:جوانانقرارگاه ازدواج آسان(جهت تأسیس)شغل نماینده ی پایگاه:تلفن همراه نماینده ی پایگاه:سمت نماینده ی پایگاه در مسجد یا محله:آیا تا کنون درباره‌ی ازدواج جوانان اقدامی انجام شده یا خیر؟نوع فعالیت:نام و نام خانوادگی نماینده‌ی پایگاه(خانم):همسان گزینی(معرف زوجین)تعداد همسان گزینی:مشاوره و آموزشتسهیل گری(جهیزیه)تعداد تسهیل گری:تعداد مشاوره و آموزش:کانون فرهنگی و هنرینام کانون:شماره مجوز:محل استقرار کانون در مسجد:نام و نام خانوادگی مدیر مسئول کانون:شماره‌ی تلفن همراه مدیر مسئول کانون:شعبه همیاران شورای حل اختلافکد شعبه:نام و نام خانوادگی رئیس شعبه:نام و نام خانوادگی دبیر شعبه:شماره‌ی تلفن همراه رئیس شعبه:زمان فعالیت شعبهشماره‌ی تلفن همراه دبیر شعبه:شنبهدوشنبهروزهای هفته:یکشنبهچهارشنبهسه شنبهپنجشنبهساعت فعالیت:شعبه‌ی شما غیر از رئیس و دبیر دارای چند عضو دیگر می‌باشد؟نام و نام خانوادگی عضو2 شعبه:نام و نام خانوادگی عضو1 شعبه:شماره‌ی تلفن همراه عضو1 شعبه:شماره‌ی تلفن همراه عضو2 شعبه:نام و نام خانوادگی عضو3 شعبه:شماره‌ی تلفن همراه عضو3 شعبه:نام و نام خانوادگی عضو4 شعبه:شماره‌ی تلفن همراه عضو4 شعبه:تاریخ تشکیلشناسه ورودی