سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

تاریخ تشکیلاقدامشهرشهرشهرنام مسجدآدرس دقیق مسجدمشخصات گزارش دهندهنام و نام خانوادگیسمت گزارش دهندهسمت گزارش دهنده را وارد کنیدشماره همراه گزارش دهندهکد دبیرخانه گزارش دهندهمکان بروز مشکلعنوان مشکلعنوان مشکل را بنویسیدسمت خاطینام و نام خانوادگی خاطیتلفن همراه خاطیشرح مشکلعنوان مشکلعنوان مشکل را بنویسیدمکان تخطیمکان تخطی را بنویسیدنام و نام خانوادگی خاطیآدرس مکان تخطیتلفن همراه خاطیتصویرشرح مشکللینک جزئیات گردش کار
تاریخ تشکیلاقدامشهرشهرشهرنام مسجدآدرس دقیق مسجدمشخصات گزارش دهندهنام و نام خانوادگیسمت گزارش دهندهسمت گزارش دهنده را وارد کنیدشماره همراه گزارش دهندهکد دبیرخانه گزارش دهندهمکان بروز مشکلعنوان مشکلعنوان مشکل را بنویسیدسمت خاطینام و نام خانوادگی خاطیتلفن همراه خاطیشرح مشکلعنوان مشکلعنوان مشکل را بنویسیدمکان تخطیمکان تخطی را بنویسیدنام و نام خانوادگی خاطیآدرس مکان تخطیتلفن همراه خاطیتصویرشرح مشکللینک جزئیات گردش کار