سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

تاریخ تشکیلشهرشهرشهرنام مسجدشماره همراه امام مدیر مسجدمشخصات اعضای شورا1-نام و نام خانوادگی رئیس شورا (امام جماعت)شماره همراهکدملی2-نام و نام خانوادگی دبیر شورا (فرمانده پایگاه مقاومت بسیج برادران)شماره همراهکدملی3-نام و نام خانوادگی عضو (فرمانده پایگاه مقاومت بسیج خواهران)شماره همراهکدملی4-نام و نام خانوادگی عضو (یکی از اعضای هیئت امنا)شماره همراهکدملی5-نام و نام خانوادگی عضو (نماینده کلانتری محل) طبق ابلاغیه ی ستاد استانیشماره همراهکدملیشماره همراه6-نام و نام خانوادگی عضو (نماینده شورای اجتماعی محل)کدملی7-نام و نام خانوادگی عضو (رئیس هیئت مذهبی)شماره همراهکدملی8-نام و نام خانوادگی عضو ( مسئول کانون فرهنگی هنری)شماره همراهکدملیلینک جزئیات گردش کار
تاریخ تشکیلشهرشهرشهرنام مسجدشماره همراه امام مدیر مسجدمشخصات اعضای شورا1-نام و نام خانوادگی رئیس شورا (امام جماعت)شماره همراهکدملی2-نام و نام خانوادگی دبیر شورا (فرمانده پایگاه مقاومت بسیج برادران)شماره همراهکدملی3-نام و نام خانوادگی عضو (فرمانده پایگاه مقاومت بسیج خواهران)شماره همراهکدملی4-نام و نام خانوادگی عضو (یکی از اعضای هیئت امنا)شماره همراهکدملی5-نام و نام خانوادگی عضو (نماینده کلانتری محل) طبق ابلاغیه ی ستاد استانیشماره همراهکدملیشماره همراه6-نام و نام خانوادگی عضو (نماینده شورای اجتماعی محل)کدملی7-نام و نام خانوادگی عضو (رئیس هیئت مذهبی)شماره همراهکدملی8-نام و نام خانوادگی عضو ( مسئول کانون فرهنگی هنری)شماره همراهکدملیلینک جزئیات گردش کار