سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

نامنام خانوادگیتلفن همراهکد طلبگیامکان چند روز تبلیغ دهه اول محرم را دارید؟خانوادهفیلد #7 (بدون برچسب)وضعیت استقرارامکان رفت و آمد با اتومبیل شخصیامکان همراه بردن مبلغان دیگر را هم دارید؟روستاهای اطراف مشهدروستاهای خراسان رضویروستاهای خراسان شمالیروستاهای خراسان جنوبیسابقه تبلیغی در مناطق تلفیقی دارید؟چند سال سابقه در مناطق تلفیقی دارید؟لطفا سوابق تبلیغی خود را به طور کامل یادداشت فرماییدلطفا صوت مختصری از مرثیه خوانی خودتان ارسال بفرمایید.تاریخ تشکیل
نامنام خانوادگیتلفن همراهکد طلبگیامکان چند روز تبلیغ دهه اول محرم را دارید؟خانوادهفیلد #7 (بدون برچسب)وضعیت استقرارامکان رفت و آمد با اتومبیل شخصیامکان همراه بردن مبلغان دیگر را هم دارید؟روستاهای اطراف مشهدروستاهای خراسان رضویروستاهای خراسان شمالیروستاهای خراسان جنوبیسابقه تبلیغی در مناطق تلفیقی دارید؟چند سال سابقه در مناطق تلفیقی دارید؟لطفا سوابق تبلیغی خود را به طور کامل یادداشت فرماییدلطفا صوت مختصری از مرثیه خوانی خودتان ارسال بفرمایید.تاریخ تشکیل