سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

نام روستا:نام:نام خانوادگی:تاریخ تشکیلشماره همراه:روزماهحضور به همراه همسر مبلغه (جهت تبلیغ)مشخصات امامکد ملی:تعداد دفعات حضور در این شهر / روستا:تاریخ حضورسالساعت ورود به روستاساعت:(24 ساعته)دقیقۀ:ساعت خروج از روستا(حدودی)ساعت:(24 ساعته)دقیقۀ:آیا فرم "اطلاعات و مسائل روستا" در صفحۀ امام سفیر را دربارۀ روستای اعزامی ثبت کردید؟با عنایت به هدفمند بودن طرح "امام سفیر" آیا بر اساس اطلاعات و مسائل روستا، سیاست های کلی، شرح وظایف امام سفیر، «برنامۀ عملیاتی امامت و تبلیغ» ثبت و تدارک کرده اید؟توضیحات برنامۀ عملیاتی امامت:کد ملی همسر:توضیح فعالیت های همسر مبلّغه:سایر موضوعات را بنویسید:جمعیت حدودی مخاطبین مبلّغه(به نفر):اکثر جمعیت مخاطبین مبلّغه:حضور با اتومبیل شخصیچند مبلّغ همراه شما بودند (غیر از خود و خانواده تان)کدام وعده های نماز را برگزار کردید؟توضیحات ظهر و عصر پنجشنبهتوضیحات مغرب و عشا پنجشنبهتوضیحات صبح جمعهتوضیحات ظهر و عصر جمعهتوضیحات مغرب و عشا جمعهتوضیحات ظهر و عصر شنبهتوضیحات مغرب و عشا شنبهنوع فعالیت:توضیحات سایر برنامه ها را بنویسید:جمعیت حدودی مخاطبین(به نفر):اکثر جمعیت مخاطبین:تصویر فعالیتآدرس مسجداستان:شهر:شهر:شهر:نام مسجد:انتقاد، پیشنهاد، دلگویه، ایده امامت و تبلیغ_مشکلات و مسائل احتمالی در مسیر تحقق اهداف طرح امام سفیر در این روستاضمن تشکر و آرزوی قبولی زحمات، با توجه به نکات پیش گفته آیا امکان کار تشکیلاتی و همراهی با مجموعۀ ضوابط طرح امام سفیر امور مساجد را دارید؟
نام روستا:نام:نام خانوادگی:تاریخ تشکیلشماره همراه:روزماهحضور به همراه همسر مبلغه (جهت تبلیغ)مشخصات امامکد ملی:تعداد دفعات حضور در این شهر / روستا:تاریخ حضورسالساعت ورود به روستاساعت:(24 ساعته)دقیقۀ:ساعت خروج از روستا(حدودی)ساعت:(24 ساعته)دقیقۀ:آیا فرم "اطلاعات و مسائل روستا" در صفحۀ امام سفیر را دربارۀ روستای اعزامی ثبت کردید؟با عنایت به هدفمند بودن طرح "امام سفیر" آیا بر اساس اطلاعات و مسائل روستا، سیاست های کلی، شرح وظایف امام سفیر، «برنامۀ عملیاتی امامت و تبلیغ» ثبت و تدارک کرده اید؟توضیحات برنامۀ عملیاتی امامت:کد ملی همسر:توضیح فعالیت های همسر مبلّغه:سایر موضوعات را بنویسید:جمعیت حدودی مخاطبین مبلّغه(به نفر):اکثر جمعیت مخاطبین مبلّغه:حضور با اتومبیل شخصیچند مبلّغ همراه شما بودند (غیر از خود و خانواده تان)کدام وعده های نماز را برگزار کردید؟توضیحات ظهر و عصر پنجشنبهتوضیحات مغرب و عشا پنجشنبهتوضیحات صبح جمعهتوضیحات ظهر و عصر جمعهتوضیحات مغرب و عشا جمعهتوضیحات ظهر و عصر شنبهتوضیحات مغرب و عشا شنبهنوع فعالیت:توضیحات سایر برنامه ها را بنویسید:جمعیت حدودی مخاطبین(به نفر):اکثر جمعیت مخاطبین:تصویر فعالیتآدرس مسجداستان:شهر:شهر:شهر:نام مسجد:انتقاد، پیشنهاد، دلگویه، ایده امامت و تبلیغ_مشکلات و مسائل احتمالی در مسیر تحقق اهداف طرح امام سفیر در این روستاضمن تشکر و آرزوی قبولی زحمات، با توجه به نکات پیش گفته آیا امکان کار تشکیلاتی و همراهی با مجموعۀ ضوابط طرح امام سفیر امور مساجد را دارید؟