سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

نام و نام خانوادگی امام:تلفن همراه امام:نام روستا:بلاک HTMLعدم اهمیت به نماز و روزهتوضیح مشکل: عدم اهمیت به نماز و روزهضعف ارتباط خانواده ها با مسجدتوضیح مشکل: ضعف ارتباط خانواده ها با مسجدعدم اهتمام به پرداخت خمس و زکاتتوضیح مشکل: عدم اهتمام به پرداخت خمس و زکاتعدم اهتمام به سواد و علم آموزیتوضیح مشکل: عدم اهتمام به سواد و علم آموزیضعف در شناخت معارف دینیتوضیح مشکل: ضعف در شناخت معارف دینیضعف در شناخت اهداف و افتخارات انقلاب اسلامیتوضیح مشکل: ضعف در شناخت اهداف و افتخارات انقلاب اسلامیفیلد #19 (بدون برچسب)اعتیاد جوانان و نوجوانان به شبکه های اجتماعی و بازی های ویدئوییتوضیح مشکل: اعتیاد جوانان و نوجوانان به شبکه های اجتماعی و بازی های ویدئوییاستفاده از ماهوارهتوضیح مشکل: استفاده از ماهوارهگسترش شادی های مبتذلتوضیح مشکل: گسترش شادی های مبتذلنیاز به آموزش و افزایش آگاهی مردم در حوزه فضای مجازیتوضیح مشکل: نیاز به آموزش و افزایش آگاهی مردم در حوزه فضای مجازیعدم اهتمام به محیط زیست و تخریب آنتوضیح مشکل: عدم اهتمام به محیط زیست و تخریب آننیاز به فرهنگ سازی جهت جلوگیری از اسراف آبتوضیح مشکل: نیاز به فرهنگ سازی جهت جلوگیری از اسراف آبنیاز به فرهنگ سازی جهت جلوگیری از اسراف انرژی(برق، گاز، نفت و...)توضیح مشکل: نیاز به فرهنگ سازی جهت جلوگیری از اسراف انرژی(برق، گاز، نفت و...)مشکلات ازدواج (عدم ازدواج، ازدواج در سنین پایین، طلاق و ...)توضیح مشکل: مشکلات ازدواج (عدم ازدواج، ازدواج در سنین پایین، طلاق و ...)نبود یا کمبود مبلّغ دینیتوضیح مشکل: نبود یا کمبود مبلّغ دینیسایر مشکلات فرهنگیدر صورتی که مسئلۀ فرهنگی وجود دارد که در لیست بالا نیامده، توضیح فرماییدبلاک HTMLکمبود مراکز ورزشی، تفریحیتوضیح مشکل: کمبود مراکز ورزشی، تفریحیمشکل آسفالت و آب گرفتگی معابرتوضیح مشکل: مشکل آسفالت و آب گرفتگی معابروجود تصادفات مکرر منجر به فوت یا جرحتوضیح مشکل: وجود تصادفات مکرر منجر به فوت یا جرحقصد اجرای پروژه های دولتی یا خصوصی که اهالی را ناراضی کندتوضیح مشکل: قصد اجرای پروژه های دولتی یا خصوصی که اهالی را ناراضی کندمشکل برق منازلتوضیح مشکل:مشکل برق منازلمشکل روشنایی معابر عمومیتوضیح مشکل: مشکل روشنایی معابر عمومیکمبود یا نبود آبتوضیح مشکل: کمبود یا نبود آبکمبود یا نبود گازتوضیح مشکل: کمبود یا نبود گازکمبود یا نبود اتوبوس و وسیله ی نقلیهتوضیح مشکل: کمبود یا نبود اتوبوس و وسیله ی نقلیهمشکل در آنتن دهی موبایلتوضیح مشکل: مشکل در آنتن دهی موبایلمشکل مسکنتوضیح مشکل: مشکل مسکنسایر مشکلات عمرانیدر صورتی که مسئلۀ عمرانی وجود دارد که در لیست بالا نیامده، توضیح فرماییدبلاک HTMLمشکلات باغ ویلاهاساخت و ساز غیرمجازمصرف بی رویه آبتوزیع مواد مخدرفساد و فحشابرگزاری پارتیپخش موسیقی با صدای بلندرفت و آمد افراد مشکوکتوضیح مشکلات باغ ویلاها:تحرکات اراذل و اوباش و مزاحمت برای نوامیستوضیح مشکل: تحرکات اراذل و اوباش و مزاحمت برای نوامیساحتمال وقوع آتش سوزی یا سیل یا طوفانتوضیح مشکل: احتمال وقوع آتش سوزی یا سیل یا طوفاندرگیری های دسته جمعیتوضیح مشکل: درگیری های دسته جمعیوجود معتادان متجاهر و توزیع کنندگان مواد مخدرتوضیح مشکل: وجود معتادان متجاهر و توزیع کنندگان مواد مخدروجود مراکز فسادتوضیح مشکل: وجود مراکز فسادسرقتتوضیح مشکل: سرقتوجود افراد محتکر و انبارهای قاچاقتوضیح مشکل: وجود افراد محتکر و انبارهای قاچاقوقوع خودکشیتوضیح مشکل: وقوع خودکشیسایر مشکلات امنیتی، انتظامیدر صورتی که مسئلۀ امنیتی، انتظامی وجود دارد که در لیست بالا نیامده، توضیح فرماییدبلاک HTMLنارضایتی از مجموعه های دولتیتوضیح مشکل: نارضایتی از مجموعه های دولتیمشکل در نظافت و جمع آوری زباله هاتوضیح مشکل: مشکل در نظافت و جمع آوری زباله هاکمبود نانواییتوضیح مشکل: کمبود نانواییعدم دسترسی به خدمات پزشکی(نبود یا کمبود پزشک، خانه بهداشت، بیمارستان، اورژانس و ...)توضیح مشکل: عدم دسترسی به خدمات پزشکی(نبود یا کمبود پزشک، خانه بهداشت، بیمارستان، اورژانس و ...)مشکلات بیمه(خانواده، کشاورزی، دام و ... )توضیح مشکل: مشکلات بیمه(خانواده، کشاورزی، دام و ... )عدم توانایی در تامین آذوقه احشامتوضیح مشکل: عدم توانایی در تامین آذوقه احشامسایر مشکلات خدماتی، رفاهیدر صورتی که مسئلۀ خدماتی، رفاهی وجود دارد که در لیست بالا نیامده، توضیح فرماییدتاریخ تشکیل
نام و نام خانوادگی امام:تلفن همراه امام:نام روستا:بلاک HTMLعدم اهمیت به نماز و روزهتوضیح مشکل: عدم اهمیت به نماز و روزهضعف ارتباط خانواده ها با مسجدتوضیح مشکل: ضعف ارتباط خانواده ها با مسجدعدم اهتمام به پرداخت خمس و زکاتتوضیح مشکل: عدم اهتمام به پرداخت خمس و زکاتعدم اهتمام به سواد و علم آموزیتوضیح مشکل: عدم اهتمام به سواد و علم آموزیضعف در شناخت معارف دینیتوضیح مشکل: ضعف در شناخت معارف دینیضعف در شناخت اهداف و افتخارات انقلاب اسلامیتوضیح مشکل: ضعف در شناخت اهداف و افتخارات انقلاب اسلامیفیلد #19 (بدون برچسب)اعتیاد جوانان و نوجوانان به شبکه های اجتماعی و بازی های ویدئوییتوضیح مشکل: اعتیاد جوانان و نوجوانان به شبکه های اجتماعی و بازی های ویدئوییاستفاده از ماهوارهتوضیح مشکل: استفاده از ماهوارهگسترش شادی های مبتذلتوضیح مشکل: گسترش شادی های مبتذلنیاز به آموزش و افزایش آگاهی مردم در حوزه فضای مجازیتوضیح مشکل: نیاز به آموزش و افزایش آگاهی مردم در حوزه فضای مجازیعدم اهتمام به محیط زیست و تخریب آنتوضیح مشکل: عدم اهتمام به محیط زیست و تخریب آننیاز به فرهنگ سازی جهت جلوگیری از اسراف آبتوضیح مشکل: نیاز به فرهنگ سازی جهت جلوگیری از اسراف آبنیاز به فرهنگ سازی جهت جلوگیری از اسراف انرژی(برق، گاز، نفت و...)توضیح مشکل: نیاز به فرهنگ سازی جهت جلوگیری از اسراف انرژی(برق، گاز، نفت و...)مشکلات ازدواج (عدم ازدواج، ازدواج در سنین پایین، طلاق و ...)توضیح مشکل: مشکلات ازدواج (عدم ازدواج، ازدواج در سنین پایین، طلاق و ...)نبود یا کمبود مبلّغ دینیتوضیح مشکل: نبود یا کمبود مبلّغ دینیسایر مشکلات فرهنگیدر صورتی که مسئلۀ فرهنگی وجود دارد که در لیست بالا نیامده، توضیح فرماییدبلاک HTMLکمبود مراکز ورزشی، تفریحیتوضیح مشکل: کمبود مراکز ورزشی، تفریحیمشکل آسفالت و آب گرفتگی معابرتوضیح مشکل: مشکل آسفالت و آب گرفتگی معابروجود تصادفات مکرر منجر به فوت یا جرحتوضیح مشکل: وجود تصادفات مکرر منجر به فوت یا جرحقصد اجرای پروژه های دولتی یا خصوصی که اهالی را ناراضی کندتوضیح مشکل: قصد اجرای پروژه های دولتی یا خصوصی که اهالی را ناراضی کندمشکل برق منازلتوضیح مشکل:مشکل برق منازلمشکل روشنایی معابر عمومیتوضیح مشکل: مشکل روشنایی معابر عمومیکمبود یا نبود آبتوضیح مشکل: کمبود یا نبود آبکمبود یا نبود گازتوضیح مشکل: کمبود یا نبود گازکمبود یا نبود اتوبوس و وسیله ی نقلیهتوضیح مشکل: کمبود یا نبود اتوبوس و وسیله ی نقلیهمشکل در آنتن دهی موبایلتوضیح مشکل: مشکل در آنتن دهی موبایلمشکل مسکنتوضیح مشکل: مشکل مسکنسایر مشکلات عمرانیدر صورتی که مسئلۀ عمرانی وجود دارد که در لیست بالا نیامده، توضیح فرماییدبلاک HTMLمشکلات باغ ویلاهاساخت و ساز غیرمجازمصرف بی رویه آبتوزیع مواد مخدرفساد و فحشابرگزاری پارتیپخش موسیقی با صدای بلندرفت و آمد افراد مشکوکتوضیح مشکلات باغ ویلاها:تحرکات اراذل و اوباش و مزاحمت برای نوامیستوضیح مشکل: تحرکات اراذل و اوباش و مزاحمت برای نوامیساحتمال وقوع آتش سوزی یا سیل یا طوفانتوضیح مشکل: احتمال وقوع آتش سوزی یا سیل یا طوفاندرگیری های دسته جمعیتوضیح مشکل: درگیری های دسته جمعیوجود معتادان متجاهر و توزیع کنندگان مواد مخدرتوضیح مشکل: وجود معتادان متجاهر و توزیع کنندگان مواد مخدروجود مراکز فسادتوضیح مشکل: وجود مراکز فسادسرقتتوضیح مشکل: سرقتوجود افراد محتکر و انبارهای قاچاقتوضیح مشکل: وجود افراد محتکر و انبارهای قاچاقوقوع خودکشیتوضیح مشکل: وقوع خودکشیسایر مشکلات امنیتی، انتظامیدر صورتی که مسئلۀ امنیتی، انتظامی وجود دارد که در لیست بالا نیامده، توضیح فرماییدبلاک HTMLنارضایتی از مجموعه های دولتیتوضیح مشکل: نارضایتی از مجموعه های دولتیمشکل در نظافت و جمع آوری زباله هاتوضیح مشکل: مشکل در نظافت و جمع آوری زباله هاکمبود نانواییتوضیح مشکل: کمبود نانواییعدم دسترسی به خدمات پزشکی(نبود یا کمبود پزشک، خانه بهداشت، بیمارستان، اورژانس و ...)توضیح مشکل: عدم دسترسی به خدمات پزشکی(نبود یا کمبود پزشک، خانه بهداشت، بیمارستان، اورژانس و ...)مشکلات بیمه(خانواده، کشاورزی، دام و ... )توضیح مشکل: مشکلات بیمه(خانواده، کشاورزی، دام و ... )عدم توانایی در تامین آذوقه احشامتوضیح مشکل: عدم توانایی در تامین آذوقه احشامسایر مشکلات خدماتی، رفاهیدر صورتی که مسئلۀ خدماتی، رفاهی وجود دارد که در لیست بالا نیامده، توضیح فرماییدتاریخ تشکیل