سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

نام:نام خانوادگی:شماره همراه:تاریخ تشکیلروز:ماه:سال:همراهی همسر مبلغه:این هفته وسیله نقلیه همراه می آورید؟امکان همراه بردن دیگر مبلغان را هم دارید؟امکان استقرار شب جمعه و پیگیری فعالیتهای امامت در روز جمعه:مبلغ اهدایی صدقه جهت سلامتی امام زمان(عج):مبلغ را بنویسید:
نام:نام خانوادگی:شماره همراه:تاریخ تشکیلروز:ماه:سال:همراهی همسر مبلغه:این هفته وسیله نقلیه همراه می آورید؟امکان همراه بردن دیگر مبلغان را هم دارید؟امکان استقرار شب جمعه و پیگیری فعالیتهای امامت در روز جمعه:مبلغ اهدایی صدقه جهت سلامتی امام زمان(عج):مبلغ را بنویسید: