سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

محتوای دلخواهنام:نام خانوادگی:تلفن همراه:نام پدر:تابعیت:کد ملی:کد فراگیر/شناسه یکتاشماره 16 رقمی کارت بانکی به نام خودتان(ترجیحا ملت)نام بانک:تاریخ تولدروز:ماه:سال:کد طلبگی:سطح تحصیلی:نام مدرسه محل تحصیل:صوت قرائت نماز مغربتصویر تمام صفحات شناسنامهتصویر کارت ملیامکان استفاده از خودرو شخصی برای اعزام آخر هفته را دارید؟لطفا تخصص ها و سوابق تبلیغی خود را یادداشت فرمایید:آیا همسرتان مبلغه بوده و امکان همراهی جنابعالی را (جهت تبلیغ بانوان)دارند؟نام همسر:نام خانوادگی همسر:کد ملی همسر:تحصیلاتسطح حوزویعنوان مدرکنام و نام خانوادگی معرف:تلفن همراه معرفتاریخ تشکیل
محتوای دلخواهنام:نام خانوادگی:تلفن همراه:نام پدر:تابعیت:کد ملی:کد فراگیر/شناسه یکتاشماره 16 رقمی کارت بانکی به نام خودتان(ترجیحا ملت)نام بانک:تاریخ تولدروز:ماه:سال:کد طلبگی:سطح تحصیلی:نام مدرسه محل تحصیل:صوت قرائت نماز مغربتصویر تمام صفحات شناسنامهتصویر کارت ملیامکان استفاده از خودرو شخصی برای اعزام آخر هفته را دارید؟لطفا تخصص ها و سوابق تبلیغی خود را یادداشت فرمایید:آیا همسرتان مبلغه بوده و امکان همراهی جنابعالی را (جهت تبلیغ بانوان)دارند؟نام همسر:نام خانوادگی همسر:کد ملی همسر:تحصیلاتسطح حوزویعنوان مدرکنام و نام خانوادگی معرف:تلفن همراه معرفتاریخ تشکیل