نام خانوادگینامکد ملیشماره موبایلآدرس مسجداستان:شهرشهرشهرنام روستانام مسجدبرنامه هاعنوان برنامه هاایجاد تعامل و هم افزایی مساجد همان محورتوضیحات برنامه مربوط به: ایجاد تعامل و هم افزایی مساجد همان محورمدیریت خردمندانه و کم و کیف خدمت رسانی به محرومینتوضیحات برنامه مربوط به: مدیریت خردمندانه و کم و کیف خدمت رسانی به محرومینفرهنگ سازی در خصوص وقف عام و استقلال مالی مسجدتوضیحات مربوط به: فرهنگ سازی در خصوص وقف عام و استقلال مالی مسجدفرهنگ سازی درخصوص ازدواج صحیح و آسانتوضیحات برنامه مربوط به: فرهنگ سازی درخصوص ازدواج صحیح و آساناقدامات در خصوص بصیرت افزایی عمومیتوضیحات برنامه مربوط به: اقدامات در خصوص بصیرت افزایی عمومیایجاد همدلی و وفاق و اتحاد بین مسئولین و مردمتوضیحات برنامه مربوط به: ایجاد همدلی و وفاق و اتحاد بین مسئولین و مردمبیان مسائل فقهی و احکامتوضیحات برنامه مربوط به: بیان مسائل فقهی و احکامبیان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادتتوضیحات برنامه مربوط به: بیان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادتترویج سبک زندگی اسلامی و جامعه مهدویتوضیحات برنامه مربوط به: ترویج سبک زندگی اسلامی و جامعه مهدویاقدامات خصوص بیان مسائل اعتقادی و رفع شبهاتتوضیحات برنامه مربوط به: اقدامات خصوص بیان مسائل اعتقادی و رفع شبهاتجذب کودک و نوجوان و جوانتوضیحات برنامه مربوط به: جذب کودک و نوجوان و جوانتعامل با امنا در رابطه با جلسات هیات امنا و شرکت و راهبری آن جلساتتوضیحات برنامه مربوط به: بصیرت افزایی مردم به آسیب های فضای مجازی و بهره برداری هوشمندانه از آن در جهت پیشبرد اهداف تبلیغیتوضیحات برنامه مربوط به: تعامل با امنا در رابطه با جلسات هیئت امنا و شرکت و راهبری آن جلساتبصیرت افزایی مردم به آسیب های فضای مجازی و بهره برداری هوشمندانه از آن در جهت پیشبرد اهداف تبلیغیتوضیحات برنامه مربوط به: ساماندهی و مدیریت مجالس ترحیمساماندهی و مدیریت مجالس ترحیمسخنرانی های کوتاه بر اساس اولویت بندی و بیان آن بین الصلوتین / بعد الصلوتینتوضیحات برنامه مربوط به: سخنرانی های کوتاه بر اساس اولویت بندی و بیان آن بین الصلوتین / بعد الصلوتینمدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی از جمله معتادان و ترک اعتیاد و ...توضیحات برنامه مربوط به: مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی از جمله معتادان و ترک اعتیاد و ...مدیریت تشکیل و شرکت و نظارت بر جلسات و هیئات مذهبی مسجد و محله(هیئت نوجوانان و ...)توضیحات مربوط به: مدیریت تشکیل و شرکت و نظارت بر جلسات و هیئات مذهبی مسجد و محله(هیئت نوجوانان و ...)مدیریت برگزاری و شرکت در مناسبتهای شمسی و قمری و ایام اللهتوضیحات برنامه مربوط به: مدیریت برگزاری و شرکت در مناسبتهای شمسی و قمری و ایام اللهمدیریت و برنامه ریزی و شرکت و راهبری جلسات پایگاه بسیج مسجدتوضیحات برنامه مربوط به: مدیریت و برنامه ریزی و شرکت و راهبری جلسات پایگاه بسیج مسجدمدیریت و برنامه ریزی و شرکت و راهبری جلسات پایگاه کانون فرهنگی مسجدتوضیحات برنامه مربوط به: مدیریت و برنامه ریزی و شرکت و راهبری جلسات پایگاه کانون فرهنگی مسجدپیگیری تحقق مصادیق امر به معروف و نهی از منکرتوضیحات برنامه مربوط به: پیگیری تحقق مصادیق امر به معروف و نهی از منکرسایر برنامه هاتوضیحات مربوط به سایر برنامه هاتاریخ تشکیل
نام خانوادگینامکد ملیشماره موبایلآدرس مسجداستان:شهرشهرشهرنام روستانام مسجدبرنامه هاعنوان برنامه هاایجاد تعامل و هم افزایی مساجد همان محورتوضیحات برنامه مربوط به: ایجاد تعامل و هم افزایی مساجد همان محورمدیریت خردمندانه و کم و کیف خدمت رسانی به محرومینتوضیحات برنامه مربوط به: مدیریت خردمندانه و کم و کیف خدمت رسانی به محرومینفرهنگ سازی در خصوص وقف عام و استقلال مالی مسجدتوضیحات مربوط به: فرهنگ سازی در خصوص وقف عام و استقلال مالی مسجدفرهنگ سازی درخصوص ازدواج صحیح و آسانتوضیحات برنامه مربوط به: فرهنگ سازی درخصوص ازدواج صحیح و آساناقدامات در خصوص بصیرت افزایی عمومیتوضیحات برنامه مربوط به: اقدامات در خصوص بصیرت افزایی عمومیایجاد همدلی و وفاق و اتحاد بین مسئولین و مردمتوضیحات برنامه مربوط به: ایجاد همدلی و وفاق و اتحاد بین مسئولین و مردمبیان مسائل فقهی و احکامتوضیحات برنامه مربوط به: بیان مسائل فقهی و احکامبیان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادتتوضیحات برنامه مربوط به: بیان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادتترویج سبک زندگی اسلامی و جامعه مهدویتوضیحات برنامه مربوط به: ترویج سبک زندگی اسلامی و جامعه مهدویاقدامات خصوص بیان مسائل اعتقادی و رفع شبهاتتوضیحات برنامه مربوط به: اقدامات خصوص بیان مسائل اعتقادی و رفع شبهاتجذب کودک و نوجوان و جوانتوضیحات برنامه مربوط به: جذب کودک و نوجوان و جوانتعامل با امنا در رابطه با جلسات هیات امنا و شرکت و راهبری آن جلساتتوضیحات برنامه مربوط به: بصیرت افزایی مردم به آسیب های فضای مجازی و بهره برداری هوشمندانه از آن در جهت پیشبرد اهداف تبلیغیتوضیحات برنامه مربوط به: تعامل با امنا در رابطه با جلسات هیئت امنا و شرکت و راهبری آن جلساتبصیرت افزایی مردم به آسیب های فضای مجازی و بهره برداری هوشمندانه از آن در جهت پیشبرد اهداف تبلیغیتوضیحات برنامه مربوط به: ساماندهی و مدیریت مجالس ترحیمساماندهی و مدیریت مجالس ترحیمسخنرانی های کوتاه بر اساس اولویت بندی و بیان آن بین الصلوتین / بعد الصلوتینتوضیحات برنامه مربوط به: سخنرانی های کوتاه بر اساس اولویت بندی و بیان آن بین الصلوتین / بعد الصلوتینمدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی از جمله معتادان و ترک اعتیاد و ...توضیحات برنامه مربوط به: مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی از جمله معتادان و ترک اعتیاد و ...مدیریت تشکیل و شرکت و نظارت بر جلسات و هیئات مذهبی مسجد و محله(هیئت نوجوانان و ...)توضیحات مربوط به: مدیریت تشکیل و شرکت و نظارت بر جلسات و هیئات مذهبی مسجد و محله(هیئت نوجوانان و ...)مدیریت برگزاری و شرکت در مناسبتهای شمسی و قمری و ایام اللهتوضیحات برنامه مربوط به: مدیریت برگزاری و شرکت در مناسبتهای شمسی و قمری و ایام اللهمدیریت و برنامه ریزی و شرکت و راهبری جلسات پایگاه بسیج مسجدتوضیحات برنامه مربوط به: مدیریت و برنامه ریزی و شرکت و راهبری جلسات پایگاه بسیج مسجدمدیریت و برنامه ریزی و شرکت و راهبری جلسات پایگاه کانون فرهنگی مسجدتوضیحات برنامه مربوط به: مدیریت و برنامه ریزی و شرکت و راهبری جلسات پایگاه کانون فرهنگی مسجدپیگیری تحقق مصادیق امر به معروف و نهی از منکرتوضیحات برنامه مربوط به: پیگیری تحقق مصادیق امر به معروف و نهی از منکرسایر برنامه هاتوضیحات مربوط به سایر برنامه هاتاریخ تشکیل