سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

کد ارزیاب:تاریخ تشکیلنام:نام خانوادگی:تلفن همراه:نام روستا:روز:ماهسال:ساعت:جمعیت روستا:وضعیت اهل سنتجمعیت اهل سنت(تعداد خانوار)حمایت مالی روستا از امام:ساعت ورود امام به روستا:دقیقه ورود امام به روستا:ارزیابیرعایت نظم در حضور و برگزاری برنامه ها:توضیحات رعایت نظمبرگزاری و کیفیت سخنرانیتوضیحات کیفیت سخنرانی:برگزاری و کیفیت روضه:توضیحات کیفیت روضه:میزان جذب کودک و نوجوان:توضیحات جذب کودک و نوجوان:اخلاق و تعامل و تواضع امام جماعت در مسجد/محلهتوضیحات اخلاق و تعامل و تواضع امام جماعت در مسجد/محله:میزان رضایت مردم:توضیحات میزان رضایت مردم:افزایش حضور نمازگزاران در مسجد از زمان حضور ایشان:مواردی که توسط امام سفیر انجام شده را انتخاب نمایید:اجرای برنامه رفتن سر قبر اموات و شهدای روستااجرای برنامه بازی فوتبال و یا... و تعامل با بچه ها قبل از نماز مغربپر کردن فرم اطلاعات و مسائل این روستا (فرم شماره 4 از بسته امام سفیر)پر کردن فرم برنامه امامت (فرم شماره 3 از بسته امام سفیر)مطالعه سیاستها و شرح وظایف امام سفیر در صفحۀ امام سفیر سایت مسجدناپرداختن به مسائل و شبهات اعتقادیبیان احکام شرعی در برنامهاقدام جهت بصیرت افزایی سیاسیترویج وقف عام المنفعهاقدام جهت برطرف شدن موانع ازدواج و ترویج آنزمینه سازی جذب طلبه جهت حوزه های علمیهتکریم خانواده های شهدا و جانبازانبرگزاری تلاوت قرآن و ادعیه در مسجد به نیابت از اموات نمازگزاراناقدام در جهت ساماندهی مجالس ترحیماقدام خردمندانه جهت حل اختلافات محلاقدام جهت کمک به محرومین و ایتامپیشنهاد / انتقاد / دلگویه امام:نظر نهایی ارزیابرتبه اماماقدامرتبه روستاتناسب امام و روستاتوضیحات نهایی:مشخصات معتمدین روستانام و نام خانوادگی معتمد 1(ترجیحا دهیار):تلفن همراه معتمد 1:سمت معتمد 1:نام و نام خانوادگی معتمد 2(ترجیحا عضو شورا):تلفن همراه معتمد 2:سمت معتمد 2:شناسه ورودی
کد ارزیاب:تاریخ تشکیلنام:نام خانوادگی:تلفن همراه:نام روستا:روز:ماهسال:ساعت:جمعیت روستا:وضعیت اهل سنتجمعیت اهل سنت(تعداد خانوار)حمایت مالی روستا از امام:ساعت ورود امام به روستا:دقیقه ورود امام به روستا:ارزیابیرعایت نظم در حضور و برگزاری برنامه ها:توضیحات رعایت نظمبرگزاری و کیفیت سخنرانیتوضیحات کیفیت سخنرانی:برگزاری و کیفیت روضه:توضیحات کیفیت روضه:میزان جذب کودک و نوجوان:توضیحات جذب کودک و نوجوان:اخلاق و تعامل و تواضع امام جماعت در مسجد/محلهتوضیحات اخلاق و تعامل و تواضع امام جماعت در مسجد/محله:میزان رضایت مردم:توضیحات میزان رضایت مردم:افزایش حضور نمازگزاران در مسجد از زمان حضور ایشان:مواردی که توسط امام سفیر انجام شده را انتخاب نمایید:اجرای برنامه رفتن سر قبر اموات و شهدای روستااجرای برنامه بازی فوتبال و یا... و تعامل با بچه ها قبل از نماز مغربپر کردن فرم اطلاعات و مسائل این روستا (فرم شماره 4 از بسته امام سفیر)پر کردن فرم برنامه امامت (فرم شماره 3 از بسته امام سفیر)مطالعه سیاستها و شرح وظایف امام سفیر در صفحۀ امام سفیر سایت مسجدناپرداختن به مسائل و شبهات اعتقادیبیان احکام شرعی در برنامهاقدام جهت بصیرت افزایی سیاسیترویج وقف عام المنفعهاقدام جهت برطرف شدن موانع ازدواج و ترویج آنزمینه سازی جذب طلبه جهت حوزه های علمیهتکریم خانواده های شهدا و جانبازانبرگزاری تلاوت قرآن و ادعیه در مسجد به نیابت از اموات نمازگزاراناقدام در جهت ساماندهی مجالس ترحیماقدام خردمندانه جهت حل اختلافات محلاقدام جهت کمک به محرومین و ایتامپیشنهاد / انتقاد / دلگویه امام:نظر نهایی ارزیابرتبه اماماقدامرتبه روستاتناسب امام و روستاتوضیحات نهایی:مشخصات معتمدین روستانام و نام خانوادگی معتمد 1(ترجیحا دهیار):تلفن همراه معتمد 1:سمت معتمد 1:نام و نام خانوادگی معتمد 2(ترجیحا عضو شورا):تلفن همراه معتمد 2:سمت معتمد 2:شناسه ورودی