سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

مشخصات امامنام:نام خانوادگی:تلفن همراه:نام روستا:کد ارزیاب:تاریخ سرکشیروز:ماهسال:ساعت:آدرس کامل روستا:جمعیت روستا:فاصله روستا تا شهر(کیلومتر)وضعیت اهل سنتجمعیت اهل سنت(تعداد خانوار)حمایت مالی از امام:مقدار حدودی حمایت مالی:مشخصات معتمدین روستانام و نام خانوادگی معتمد 1(ترجیحا دهیار):تلفن همراه معتمد 1:سمت معتمد 1:نام و نام خانوادگی معتمد 2(ترجیحا عضو شورا):تلفن همراه معتمد 2:سمت معتمد 2:نام و نام خانوادگی معتمد 3:تلفن همراه معتمد 3:سمت معتمد 3:ارزیابیرعایت نظم در حضور و برگزاری برنامه ها:توضیحات رعایت نظمبرگزاری و کیفیت بیان احکام شرعی در برنامه:توضیحات بیان احکام شرعی:برگزاری و کیفیت سخنرانیتوضیحات کیفیت سخنرانی:برگزاری و کیفیت روضه:توضیحات کیفیت روضه:پرداختن به مسائل و شبهات اعتقادی:توضیحات پرداختن به مسائل و شبهات اعتقادی:اقدام جهت بصیرت افزایی سیاسی:توضیحات اقدام جهت بصیرت سیاسی:ترویج وقف عام المنفعه:توضیحات ترویج وقف عام المنفعه:اقدام جهت برطرف شدن موانع ازدواج و ترویج آن:توضیحات اقدام جهت برطرف شدن موانع ازدواج:میزان جذب کودک و نوجوان:توضیحات جذب کودک و نوجوان:اخلاق و تعامل و تواضع امام جماعت در مسجد/محلهتوضیحات اخلاق و تعامل و تواضع امام جماعت در مسجد/محله:زمینه سازی جذب طلبه جهت حوزه های علمیه:توضیحات زمینه سازی جذب طلبه جهت حوزه های علمیه:تکریم خانواده های شهدا :توضیحات تکریم خانواده های شهدا :برگزاری تلاوت قرآن و ادعیه در مسجد به نیابت از اموات نمازگزاران:توضیحات برگزاری تلاوت قرآن و ادعیه در مسجد به نیابت از اموات نمازگزاران:نحوۀ تعامل با ارکان مسجد، بسیج، کانون فرهنگی:توضیحات تعامل با ارکان مسجد، بسیج، کانون فرهنگی:اقدام در جهت ساماندهی مجالس ترحیم:توضیحات اقدام جهت ساماندهی مجالس ترحیم:اقدام خردمندانه جهت حل اختلافات محل:توضیحات اقدام جهت حل اختلافات:اقدام جهت کمک به محرومین و ایتام:توضیحات اقدام جهت کمک به محرومین و ایتام:میزان رضایت مردم:توضیحات میزان رضایت مردم:افزایش حضور نمازگزاران در مسجد از زمان حضور ایشان:پیشنهاد / انتقاد / دلگویه امام:نظر نهایی ارزیابرتبه اماماقدامرتبه روستاتناسب امام و روستاتوضیحات نهایی:تاریخ تشکیل
مشخصات امامنام:نام خانوادگی:تلفن همراه:نام روستا:کد ارزیاب:تاریخ سرکشیروز:ماهسال:ساعت:آدرس کامل روستا:جمعیت روستا:فاصله روستا تا شهر(کیلومتر)وضعیت اهل سنتجمعیت اهل سنت(تعداد خانوار)حمایت مالی از امام:مقدار حدودی حمایت مالی:مشخصات معتمدین روستانام و نام خانوادگی معتمد 1(ترجیحا دهیار):تلفن همراه معتمد 1:سمت معتمد 1:نام و نام خانوادگی معتمد 2(ترجیحا عضو شورا):تلفن همراه معتمد 2:سمت معتمد 2:نام و نام خانوادگی معتمد 3:تلفن همراه معتمد 3:سمت معتمد 3:ارزیابیرعایت نظم در حضور و برگزاری برنامه ها:توضیحات رعایت نظمبرگزاری و کیفیت بیان احکام شرعی در برنامه:توضیحات بیان احکام شرعی:برگزاری و کیفیت سخنرانیتوضیحات کیفیت سخنرانی:برگزاری و کیفیت روضه:توضیحات کیفیت روضه:پرداختن به مسائل و شبهات اعتقادی:توضیحات پرداختن به مسائل و شبهات اعتقادی:اقدام جهت بصیرت افزایی سیاسی:توضیحات اقدام جهت بصیرت سیاسی:ترویج وقف عام المنفعه:توضیحات ترویج وقف عام المنفعه:اقدام جهت برطرف شدن موانع ازدواج و ترویج آن:توضیحات اقدام جهت برطرف شدن موانع ازدواج:میزان جذب کودک و نوجوان:توضیحات جذب کودک و نوجوان:اخلاق و تعامل و تواضع امام جماعت در مسجد/محلهتوضیحات اخلاق و تعامل و تواضع امام جماعت در مسجد/محله:زمینه سازی جذب طلبه جهت حوزه های علمیه:توضیحات زمینه سازی جذب طلبه جهت حوزه های علمیه:تکریم خانواده های شهدا :توضیحات تکریم خانواده های شهدا :برگزاری تلاوت قرآن و ادعیه در مسجد به نیابت از اموات نمازگزاران:توضیحات برگزاری تلاوت قرآن و ادعیه در مسجد به نیابت از اموات نمازگزاران:نحوۀ تعامل با ارکان مسجد، بسیج، کانون فرهنگی:توضیحات تعامل با ارکان مسجد، بسیج، کانون فرهنگی:اقدام در جهت ساماندهی مجالس ترحیم:توضیحات اقدام جهت ساماندهی مجالس ترحیم:اقدام خردمندانه جهت حل اختلافات محل:توضیحات اقدام جهت حل اختلافات:اقدام جهت کمک به محرومین و ایتام:توضیحات اقدام جهت کمک به محرومین و ایتام:میزان رضایت مردم:توضیحات میزان رضایت مردم:افزایش حضور نمازگزاران در مسجد از زمان حضور ایشان:پیشنهاد / انتقاد / دلگویه امام:نظر نهایی ارزیابرتبه اماماقدامرتبه روستاتناسب امام و روستاتوضیحات نهایی:تاریخ تشکیل