سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

محتوای دلخواهبلاک HTMLنام امامنام خانوادگی امامتلفن همراه امامکد ملی اماممدرک تحصیلی حوزویمشخصات مسجداستانشهرشهرشهرروستانام مسجدخانه عالمدر صورت نیاز به توضیحات در مورد خانه عالم، مرقوم بفرمایید:جمعیت محله/ مسجد/ شهر/روستا(به نفر)فاصله تا شهر محل اعزامجمعیت اهل سنت(به نفر)فعالیت فرقه هایمانیحجتیهصوفیهبهائیتوهابیتسید صادق شیرازیشیطان پرستیاخباریونسایر فرقه هانداردنام فرقه را بنویسیدناهنجاری های اجتماعیطلاقتوضیح ناهنجاری «طلاق» در منطقهاعتیادتوضیح ناهنجاری «اعتیاد» در منطقهفساد و فحشاتوضیح ناهنجاری «فساد و فحشا» در منطقهبیکاریتوضیح ناهنجاری «بیکاری» در منطقهسرقتتوضیح ناهنجاری «سرقت» در منطقهزورگیریتوضیح ناهنجاری «زورگیری» در منطقهنزاع قبیله ایتوضیح ناهنجاری «نزاع قبیله ای» در منطقهازدواج زودهنگامتوضیح ناهنجاری «ازدواج زودهنگام» در منطقهترک تحصیلتوضیح ناهنجاری «ترک تحصیل» در منطقهفقرتوضیح ناهنجاری «فقر» در منطقهسایر ناهنجاری ها(در صورتی که در منطقه ناهنجاری وجود دارد که در لیست نیامده، این گزینه را انتخاب نمایید)سایر ناهنجاری ها را بنویسیدتاریخ تشکیل
محتوای دلخواهبلاک HTMLنام امامنام خانوادگی امامتلفن همراه امامکد ملی اماممدرک تحصیلی حوزویمشخصات مسجداستانشهرشهرشهرروستانام مسجدخانه عالمدر صورت نیاز به توضیحات در مورد خانه عالم، مرقوم بفرمایید:جمعیت محله/ مسجد/ شهر/روستا(به نفر)فاصله تا شهر محل اعزامجمعیت اهل سنت(به نفر)فعالیت فرقه هایمانیحجتیهصوفیهبهائیتوهابیتسید صادق شیرازیشیطان پرستیاخباریونسایر فرقه هانداردنام فرقه را بنویسیدناهنجاری های اجتماعیطلاقتوضیح ناهنجاری «طلاق» در منطقهاعتیادتوضیح ناهنجاری «اعتیاد» در منطقهفساد و فحشاتوضیح ناهنجاری «فساد و فحشا» در منطقهبیکاریتوضیح ناهنجاری «بیکاری» در منطقهسرقتتوضیح ناهنجاری «سرقت» در منطقهزورگیریتوضیح ناهنجاری «زورگیری» در منطقهنزاع قبیله ایتوضیح ناهنجاری «نزاع قبیله ای» در منطقهازدواج زودهنگامتوضیح ناهنجاری «ازدواج زودهنگام» در منطقهترک تحصیلتوضیح ناهنجاری «ترک تحصیل» در منطقهفقرتوضیح ناهنجاری «فقر» در منطقهسایر ناهنجاری ها(در صورتی که در منطقه ناهنجاری وجود دارد که در لیست نیامده، این گزینه را انتخاب نمایید)سایر ناهنجاری ها را بنویسیدتاریخ تشکیل