سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

منطقه:نام مسجد:آدرس مسجد:نام و نام خانوادگی امام جماعت(مدیر مسجد):پایگاه بسیج برادرانپایگاه بسیج خواهرانمراکز نیکوکاری یا خیریههیئتقرارگاه ازدواج آسان(جهت تأسیس)کانون فرهنگی و هنریشعبه همیاران شورای حل اختلافتاریخ تشکیللینک جزئیات گردش کار
منطقه:نام مسجد:آدرس مسجد:نام و نام خانوادگی امام جماعت(مدیر مسجد):پایگاه بسیج برادرانپایگاه بسیج خواهرانمراکز نیکوکاری یا خیریههیئتقرارگاه ازدواج آسان(جهت تأسیس)کانون فرهنگی و هنریشعبه همیاران شورای حل اختلافتاریخ تشکیللینک جزئیات گردش کار