سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

درخواست مشاوره
مدیر محترم اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان
احتراماً متقاضی با مشخصات زیر جهت دریافت خدمات رایگان مشاوره از "مرکز مشاوره آستان قدس رضوی" به حضور معرفی می گردد:
مشخصات متقاضی مشاوره:
مشخصات معرّف: