سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد
ثبت مشخصات شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مساجد