سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

نظر سنجی دورۀ مقدماتی نویسندگی

زمان برگزاری دوره(ضروری)
مکان برگزاری دوره(ضروری)
برخورد عوامل اجرایی(ضروری)
منظم بودن برنامه(ضروری)
میزان تطبیق محتوای کلاس با موضوع آن(ضروری)
استاد ارائه کنندۀ درس(ضروری)
تناسب محتوای ارائه شده با سطح هنرجویان(ضروری)
سعۀ صدر و روحیۀ انتقادپذیری استاد(ضروری)
قدرت استاد در مدیریت زمان(ضروری)
قدرت استاد در انگیزه‌بخشی به هنرجویان(ضروری)
قدرت استاد در انتقال دغدغه‌های ارزشی و متعالی به هنرجویان(ضروری)
میزان آمادگی استاد برای کلاس(ضروری)
میزان توجه استاد به رفع اشکالات هنرجویان(ضروری)
میزان هم‌راستا بودن تکالیف ارائه‌شده با هدف دوره(ضروری)
میزان ساختارمند بودن تدریس دوره(ضروری)
شیوۀ تدریس دوره(ضروری)
میزان برآورده‌سازی انتظار های شما(ضروری)
میزان رشد مهارتی شما در این دوره(ضروری)
میزان رشد دانشی شما در این دوره(ضروری)