سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

نظرسنجی برنامه های اردو

زمان برگزاری اردو(ضروری)
مکان برگزاری اردو(ضروری)
برخورد عوامل اجرایی(ضروری)
منظم بودن برنامه(ضروری)

سخنرانی ریاست محترم مجموعۀ امور مساجد(حجت الاسلام مهدوی ارفع)

ضرورت موضوع ارائه شده:(ضروری)
کیفیت ارائه:(ضروری)
کیفیت پرسش و پاسخ:(ضروری)

سخنرانی حجت الاسلام راجی

ضرورت موضوع ارائه شده:(ضروری)
کیفیت ارائه:(ضروری)

سخنرانی حجت الاسلام فردوسی پور در خصوص پذیرش حوزه

ضرورت موضوعات ارائه شده:(ضروری)
کیفیت ارائه:(ضروری)

جلسۀ توجیهی معاون فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی امور مساجد (حجت الاسلام احمدنیا)

ضرورت موضوعات ارائه شده:(ضروری)
کیفیت ارائه:(ضروری)