سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

توضیحات تاسیس شورای امر به معروف و نهی از منکر مساجد