سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

مسابقه‌ی درج ایده های مسجدی

موضوع: بهترین ایده ها در جهت فرهنگ سازی روزه گیری و جلوگیری از روزه خواری

اهداف مسابقه : فرهنگ سازی روزه گیری و جلوگیری از روزه خواری در محله ی مسجد

مهلت ارسال ایده ها : 20 رمضان المبارک 1443