سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

1. در روز هفتم تولد امام حسین(ع) برای اینکه کودک سالم بماند و از نگاه حسودان در امان باشد، پیامبرچه‌کار کردند؟
2. «حسین از من است و من از حسینم. خداوند کسی که حسین را دوست داشته باشد، دوست می‌دارد.» این سخن را چه کسی فرمود؟
3. امام حسین(ع) برای مرد بیماری که به عیادتش رفته بود، چه‌کار کرد که آن بیمار خوش‌حال شد؟
4. امام حسین(ع) از پدرش امیرالمؤمنین(ع) چه جمله‌ای شنیده بود که همیشه از آدم‌هایی که به دیگران زور می‌گفتند، بیزار بود؟
5. جنگ لشکر یزید با یاران امام حسین(ع) در چه روزی شروع شد؟
6. در شب عاشورا حضرت قاسم(ع) به امام حسین(ع) چه گفت؟